BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP i strony WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-12-08 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strony internetowe są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019  r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zostały dostosowane do standardu WCAG2.1.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności na adres warszawa@wios.warszawa.pl lub pod numerem telefonu 22 651 06 60 wew. 2013. Funkcję koordynatora do spraw dostępności w WIOŚ w Warszawie pełni II Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Joanna Piekutowska. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa.

 1.  Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Bartyckiej, po lewej stronie budynku. Do wejścia prowadzą schody, przy których jest podjazd dla wózków. Recepcja znajduje się w holu w części centralnej od wejścia głównego.
 2.  W budynku brak przeszkód architektonicznych. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na parterze budynku. Dostępność i szerokości drzwi właściwe dla osób poruszających się na wózkach, brak oznaczeń dla osób słabowidzących. Na piętrze budynku zlokalizowane jest Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W budynku jest winda.
 3.   Dostępna pochylnia, brak informacji głosowych – pomoc świadczona przez pracownika recepcji, brak pętli indukcyjnych, toalety dostosowane dla osób poruszających się na wózkach, oznakowane.
 4.  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, parking dostępny, nie ma problemu z parkowaniem, dodatkowo istnieje możliwość zaparkowania samochodu przy pochylni.
 5.  Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6.  Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesantów odbierają z recepcji i cały czas eskortują osoby przyjmujące. Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (z odpowiednim wyprzedzeniem).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, ul. Strażacka 6, 06-400 Ciechanów.

 1.  Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Strażackiej. Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Brak recepcji w holu. Wejście do budynku możliwe poprzez naciśnięcie dzwonka i uwolnienie elektrozamka przez pracownika sekretariatu. Sekretariat znajduje się po prawej stronie w części centralnej od wejścia głównego.
 2.  W budynku są przeszkody architektoniczne . Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na parterze budynku. Dostępność i szerokości drzwi właściwe dla osób poruszających się na wózkach, brak oznaczeń dla osób słabowidzących. Na piętrze budynku gdzie można dostać się tylko schodami zlokalizowane jest Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W budynku nie ma windy do przewozu osób.
 3.   Brak pochylni, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych, toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 4.  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, parking dostępny, nie ma problemu z parkowaniem.
 5.  Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6.  Pracownicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesantów odbierają z recepcji i cały czas eskortują osoby przyjmujące.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim, pl. Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 1.  Wejście do budynku znajduje się od strony Placu Kilińskiego bezpośrednio z chodnika, do siedziby Delegatury prowadzą 3 schody, przy których brak jest podjazdu dla wózków, zakończone drzwiami uchylnymi. Wejście do Delegatury znajduje się za drzwiami po lewej stronie z korytarza głównego. Pomieszczenia dla Delegatury WIOŚ w Mińsku Mazowieckim użyczone są przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim.
 2.   W budynku występują przeszkody architektoniczne. Dostępność i szerokość drzwi nie jest właściwa dla osób poruszających się na wózkach, brak oznaczeń dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku.
 3.  Brak pochylni, platform oraz informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych, toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 4.   Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, parking ogólnodostępny znajduje się przy Placu Kilińskiego, występują okresowe problemy z parkowaniem ze względu na brak wolnych miejsc.
 5.   Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6.  Personel sekretariatu nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (z odpowiednim wyprzedzeniem).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, ul. Towarowa 4, 07-412 Ostrołęka.

 1.  Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Targowej, pierwsza klatka po lewej stronie budynku. Obszar budynku ogrodzony, wjazd przez bramę automatyczną otwieraną przez pracowników za pomocą telefonu, dla interesantów otwarcie bramy poprzez użycie domofonu - obsługiwanego w sekretariacie. Do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla wózków. W budynku znajdują się 3 instytucje. W pierwszej klatce budynku: WIOŚ i Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, w drugiej Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Część budynku zajmowana przez WIOŚ posiada zamki szyfrowe przy wejściach. Sekretariat WIOŚ znajduje się na parterze budynku w korytarzu po prawej stronie od głównego wejścia do budynku. Wejście do WIOŚ za pomocą domofonu. Domofon obsługiwany jest w sekretariacie. Na parterze budynku w korytarzu po lewej stronie znajduje się Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, wejście za pomocą zamka szyfrowego. Pierwsze piętro budynku zajmuje Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna. Wejście ogólnodostępne - schodami. W drugim wejściu do obiektu schodami z prawej strony budynku - parter, I i II piętro zajmuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego wejście ogólnodostępne -  schodami, brak windy i podjazdu.
 2.  Wewnątrz budynku istnieją przeszkody architektoniczne. Pomieszczenia biurowe WIOŚ zlokalizowane są na parterze budynku i na II piętrze. Wejście do korytarza na II piętrze za pomocą zamka szyfrowego na wysokości 135 cm. W prawym korytarzu na parterze dostępna jest winda (drzwi do windy szerokości 80 cm), wejście na II piętro schodami lub z prawego korytarza windą. Pomiędzy klatkami schodowymi możliwe jest przejście parterem do drugiej klatki schodowej. Dostępność i szerokość drzwi wejściowych do korytarzy – drzwi dwuskrzydłowe (jedno skrzydło 85 cm), z możliwością otwarcia obu skrzydeł. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących.
 3.  Brak pochylni, podjazdu dla wózków na wysoki parter, brak informacji głosowych - pomoc świadczona  przez pracownika sekretariatu, brak pętli indukcyjnych, toalety niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Nieoznakowane.
 4.  Miejsca parkingowe na ogrodzonym parkingu, wyznaczone dla pracowników 3 instytucji mieszczących się w budynku. Automatyczna brama wjazdowa na parking otwierana za pomocą telefonu (przez osoby upoważnione), dla interesantów możliwość wjazdy po zgłoszeniu potrzeby wjazdu za pomocą domofonu. Domofon bramy wjazdowej na teren budynku należącego do WIOŚ obsługiwany przez pracownika sekretariatu. Brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny usytuowany jest przed ogrodzeniem budynku.
 5.  Jest możliwość wejścia z psem asystującym.
 6.  Personel sekretariatu nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (z odpowiednim wyprzedzeniem). Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiekcie - muszą zarejestrować się w książce ewidencji gości w kancelarii urzędu. Wejście do części budynku zajmowanego prze WIOŚ (parter, II piętro) za pomocą domofonu. Interesanci odbierani są przez pracownika sekretariatu (po zarejestrowaniu wizyty w książce ewidencji gości) i przekazywane odpowiednim pracownikom.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock.

 1.  Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Kolegialnej, w środkowej części budynku.  Do wejścia na hol parteru prowadzą schody,  przy których znajduje się winda dla  wózków inwalidzkich. Portiernia znajduje się w holu, po lewej stronie od wejścia głównego. Opis lokalizacji poszczególnych instytucji mających siedzibę w budynku umieszczony jest na dwóch tablicach informacyjnych, na parterze budynku. Pomieszczenia dla Delegatury w Płocku wynajmowane są od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
 2.  W budynku brak przeszkód architektonicznych. Pomieszczenia biurowe  Delegatury zlokalizowane są na drugim piętrze budynku. Dostępność i szerokości drzwi są właściwe dla osób poruszających się na wózkach. W budynku jest winda. Schody i winda oznaczone są żółtymi taśmami stanowiącymi udogodnienie dla osób słabowidzących.
 3.  Dostępna winda, brak informacji głosowych – pomoc świadczona przez pracownika ochrony, brak pętli indukcyjnych, toalety dostosowane dla osób poruszających się na wózkach, oznakowane. Dla osób korzystających z parkingu dostępna jest pochylnia i wejście do budynku.
 4.  Wjazd na parking od strony ul. 1 Maja, parking  ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, dodatkowo istnieje możliwość zaparkowania samochodu przy pochylni, wyposażonej w dzwonek dla osób potrzebujących asekuracji pracownika ochrony
 5.  Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6.  Pracownicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po pomieszczeniach Delegatury. Interesanci przebywają w obecności osób przyjmujących lub obsługiwani są w sekretariacie. Brak  bieżącego wsparcia tłumacza języka migowego. Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (z odpowiednim wyprzedzeniem).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu, ul. Pułaskiego 9A, 26-600 Radom.

 1.  Wejście do budynku znajduje się w podwórku przy ul. Pułaskiego w jego środkowej części. Brak recepcji w budynku delegatury. Do wejścia prowadzą schody, przy których jest podjazd dla wózków.
 2.  W budynku są przeszkody architektoniczne. Osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnie wejść do budynku. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon, za pomocą którego osoba niepełnosprawna informuje, że znajduje się na parterze. Domofon odbiera sekretariat i informuje pracownika WIOŚ o przybyciu osoby niepełnosprawnej, która jest następnie obsługiwana na parterze przy wejściu do budynku. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na drugim piętrze budynku. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących. Na piętrze budynku zlokalizowane jest Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W budynku nie ma windy.
 3.  Dostępna pochylnia, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych.
 4.  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, parking dostępny, nie ma problemu z parkowaniem, dodatkowo istnieje możliwość zaparkowania samochodu przy pochylni.
 5.  Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6.  Pracownicy nie posiadają przeszkolenia z języka migowego. Osoby odwiedzające urząd w drodze do sekretariatu  poruszają się samodzielnie po obiekcie. Następnie interesantów odbierają z sekretariatu i cały czas eskortują osoby przyjmujące. Tłumacz języka migowego możliwy do zapewnienia po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (z odpowiednim wyprzedzeniem).

Aplikacje mobilne

brak

do góry