Udostępnianie informacji

Udostępnianie informacji

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie udostępnia każdemu informację o środowisku i jego ochronie znajdującą się w jego posiadaniu lub które są dla niego przeznaczone zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

 • Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r.  poz. 1235 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. nr 227, poz. 1485),
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. nr 186, poz. 1249),
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. nr 215, poz. 1415).
 
Udostępnieniu podlegają w szczególności:
 1. decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych,
 2. decyzje określające wymiar kary biegnącej,
 3. decyzje o wymierzeniu kary pieniężnej za brak uprawnień do emisji,
 4. decyzje odmawiające udostępnienia informacji,
 5. klasyfikacja stref ustalonych na potrzeby systemu oceny jakości powietrza,
 6. wyniki pomiarów poziomów substancji w powietrzu,
 7. wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych,
 8. wykaz terenów z przekroczonymi dopuszczalnymi poziomami pól elektromagnetycznych,
 9. dane o emisji i poborze wód,
 10. wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego,
 11. wyniki badań stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie udostępnia się każdemu na pisemny wniosek
z zastrzeżeniem, że informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy tylko ze względu na stopień skomplikowania sprawy. W przypadku przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 kpa. Dokumenty, o których dane są zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.
Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobiera się opłatę obliczoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. nr 215, poz. 1415) .
Za wyszukanie informacji:
 • 5 zł, jeśli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów, a w przypadku, gdy informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów, opłata ta ulega zwiększeniu o:
 • 0,50 zł za każdy następny dokument.
Za sporządzenie kopii dokumentów:
 • format A4 - 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej; 1,5 zł za stronę kopii kolorowej;
 • format A3 - opłata jak wyżej pomnożona przez współczynnik różnicujący 2;
 • format A2 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 4;
 • format A1 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 8;
 • format A0 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 16;
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych: drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich.
 
 
Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i odpowiednio jego Delegatur dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne. 
Data wytworzenia : 21.03.2007
Data publikacji : 21.03.2007
Data modyfikacji : 03.03.2016
Liczba wizyt: 6551
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lidia Bieńkowska , Ewa Pacholska
Osoba udostępniająca informację:
Lidia Bieńkowska , Ewa Pacholska
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Klech