Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie spraw do załatwienia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie odbywa się według zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych szczegółowo określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Załatwianie spraw zgodnie z kompetencjami odbywa się według zasad określonych w Regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zatwierdzonym przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 26 października 2015 r.

Zakres kompetencji poszczególnych członków ścisłego kierownictwa WIOŚ w Warszawie reguluje § 36 i § 37 Regulaminu organizacyjnego.

Do wyłącznej akceptacji i podpisu Wojewódzkiego Inspektora zastrzega się:

 1. informacje i materiały przedkładane:
  1. ministrom i centralnym organom administracji rządowej, w tym zwłaszcza Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,
  2. Wojewodzie  i Wicewojewodzie Mazowieckiemu,
  3. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, 
  4. organom kontroli państwowej,
  5. organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
  6. parlamentarzystom;
 2. akty prawa wewnętrznego;
 3. wszelkie sprawy związane z realizacją budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu;
 4. dokumenty i sprawozdania finansowe, a także końcowe opracowania statystyczne;
 5. decyzje i dokumenty w sprawach osobowych pracowników;
 6. odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli zewnętrznej;
 7. dokumenty związane z obronnością i obroną cywilną;
 8. korespondencję w sprawach indywidualnie zastrzeżonych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Decyzje administracyjne wstrzymujące działalność powodującą naruszenie wymagań ochrony środowiska oraz decyzje wstrzymujące oddanie do użytkowania obiektów lub instalacji związanych z przedsięwzięciami zaliczanymi do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, muszą być każdorazowo zgłoszone Wojewódzkiemu Inspektorowi i wymagają jego akceptacji.

 

I Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podpisuje dokumenty, decyzje i pisma
wynikające z zakresu jego działania, a niezastrzeżone do wyłącznej aprobaty Wojewódzkiego Inspektora, a w czasie jego nieobecności również sprawy należące do wyłącznej akceptacji i podpisu Wojewódzkiego Inspektora.

 

II Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podpisuje pisma i dokumenty wynikające z zakresu jego działania,  a niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji  Wojewódzkiego Inspektora. W razie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora i I Zastępcy - również te zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora.

 

Kierownik Delegatury podpisuje dokumenty i pisma oraz wydaje decyzje administracyjne określone w imiennym upoważnieniu, wydanym przez Wojewódzkiego Inspektora. W czasie nieobecności Kierownika Delegatury dokumenty i pisma podpisuje osoba wskazana przez Kierownika Delegatury zgodnie z udzielonymi przez Wojewódzkiego Inspektora upoważnieniami.

 

Naczelnicy wydziałów, Kierownik Laboratorium, kierownicy działów, kierownicy pracowni i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy są upoważnieni do:

 1. podpisywania pism w sprawach dotyczących działania ich komórek organizacyjnych, w zakresie upoważnienia udzielonego im przez Wojewódzkiego Inspektora;
 2. podpisywania wyników analiz, pomiarów i opracowań oraz odpisów tych dokumentów;
 3. przygotowywania wniosków dotyczących zamówień umożliwiających sprawną działalność kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych;
 4. podpisywania pod względem merytorycznym rachunków dotyczących zakupów, napraw i usług dotyczących ich komórek organizacyjnych.

Pisma, dotyczące zobowiązań i skutków finansowych, wymagają akceptacji Głównego Księgowego.

Wojewódzki Inspektor może w formie pisemnej upoważnić pracownika do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, podpisywania pism i informacji, określając szczegółowo zakres oraz okres obowiązywania upoważnienia.

Data wytworzenia : 26.03.2007
Data publikacji : 26.03.2007
Data modyfikacji : 17.11.2015
Liczba wizyt: 7351
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Tomaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Tomaszewska Wydział OP
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Tomaszewska