Status prawny

Status prawny

 

Wojewódzki Inspektor zapewnia na terenie województwa mazowieckiego realizację zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, określonych w ustawach i przepisach odrębnych oraz ogólnych kierunków działania Inspekcji Ochrony Środowiska według zaleceń i wytycznych ustalanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wojewódzki Inspektor prowadzi działalność na podstawie kierunków działania oraz rocznych planów pracy, ustalanych w porozumieniu z Wojewodą Mazowieckim.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., po. 1688.);
  2. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie  (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
  4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
  5. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. Nr 129,  poz. 747);
  6. Statutu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 260 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 6920 oraz z 2015 r. 898 i 7493);
  7. Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1079 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie;
  8. Regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 26 października 2015 r.

 

Data wytworzenia : 26.03.2007
Data publikacji : 26.03.2007
Data modyfikacji : 08.11.2016
Liczba wizyt: 7096
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Tomaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Tomaszewska OP
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Tomaszewska