Obowiązki i kompetencje stanowisk kierowniczych

Naczelnik Wydziału, Kierownik Laboratorium, Kierownik Działu, Kierownik Pracowni

Do obowiązków Naczelnika Wydziału, Kierownika Laboratorium,  Kierownika Działu i Kierownika Pracowni   należy w szczególności:

 1. koordynacja całokształtu działalności w zakresie przez siebie nadzorowanym;
 2. planowanie i organizowanie pracy podległej komórki organizacyjnej;
 3. zapewnienie terminowego i zgodnego z przepisami wykonywania zadań merytorycznych przypisanych danej komórce;
 4. organizowanie okresowych narad roboczych poświęconych ocenie realizacji określonych zadań oraz ustalaniu kierunków, metod i form działania;
 5. terminowe i rzetelne opracowywanie wymaganych sprawozdań oraz innych żądanych przez Wojewódzkiego Inspektora informacji w każdym czasie;
 6. wdrażanie nowych normatywów i przepisów prawnych w zakresie swojego działania;
 7. współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym w zakresie rozpatrywania petycji wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu;
 8. nadzór merytoryczny nad informacjami i materiałami publikowanymi przez podległe komórki organizacyjne w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu oraz informacjami przekazywanymi mediom;
 9. prowadzenie, na podstawie rocznych planów pracy, kontroli wewnętrznych w zakresie swojego działania;
 10. nadzór nad przekazywaniem dokumentacji podległej komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną;
 11. doskonalenie metod pracy oraz usprawnianie organizacji i techniki pracy, przedstawianie Wojewódzkiemu Inspektorowi wniosków i propozycji w tym zakresie;
 12. odpowiednie zabezpieczenie powierzonego sprzętu i aparatury oraz zapewnienie ich właściwej eksploatacji;
 13. opracowywanie wstępnych projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora, a dotyczących działalności podległej komórki organizacyjnej;
 14. zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony tajemnicy ustawowo chronionej;
 15. wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego w sprawie zatrudniania, awansowania, nagradzania i karania pracowników podległej komórki;
 16. ustalanie indywidualnych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych pracowników;
 17. terminowa realizacja zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności:
 • sporządzanie opisów stanowisk pracy,
 • dokonywanie ocen okresowych,
 • sporządzanie indywidualnych programów rozwoju zawodowego.
Data wytworzenia : 16.04.2007
Data publikacji : 16.04.2007
Data modyfikacji : 17.11.2015
Liczba wizyt: 3977
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Tomaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Tomaszewska OP
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Tomaszewska