BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Obowiązki i kompetencje stanowisk kierowniczych

Naczelnik Wydziału, Kierownik Działu

Do obowiązków Naczelnika Wydziału oraz Kierownika Działu należy w szczególności:

1) koordynacja całokształtu działalności w zakresie przez siebie nadzorowanym;

2) planowanie i organizowanie pracy podległej komórki organizacyjnej;

3) zapewnienie terminowego i zgodnego z przepisami wykonywania zadań merytorycznych przypisanych danej komórce;

4) organizowanie okresowych narad roboczych poświęconych ocenie realizacji określonych zadań oraz ustalaniu kierunków, metod i form działania;

5) terminowe i rzetelne opracowywanie wymaganych sprawozdań oraz innych żądanych przez Wojewódzkiego Inspektora informacji;

6) wdrażanie nowych przepisów prawnych w zakresie swojego działania;

7) współpraca z Wydziałem Organizacji, Kadr i Szkolenia w zakresie rozpatrywania petycji wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu;

8) współpraca z Wydziałem Prawnym w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu;

9) nadzór merytoryczny nad informacjami i materiałami udostępnianymi przez podległe komórki organizacyjne w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu oraz informacjami przekazywanymi mediom;

10) prowadzenie, kontroli wewnętrznych w zakresie swojego działania;

11) nadzór nad przekazywaniem dokumentacji podległej komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną;

12) odpowiednie zabezpieczenie powierzonego sprzętu oraz zapewnienie jego właściwej eksploatacji;

13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora, dotyczących działalności podległej komórki organizacyjnej;

14) zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony tajemnicy ustawowo chronionej;

15) wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego w sprawie zatrudniania, awansowania, nagradzania i karania pracowników podległej komórki;

16) ustalanie indywidualnych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych pracowników;

17) terminowa realizacja zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności:

a) sporządzanie opisów stanowisk pracy,

b) dokonywanie ocen okresowych,

c) sporządzanie indywidualnych programów rozwoju zawodowego.

Metadane

Data wytworzenia : 16.04.2007
Data publikacji : 16.04.2007
Data modyfikacji : 16.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Kaczmarski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Kaczmarski OKiS
Osoba modyfikująca informację:
Marek Kaczmarski

Opcje strony

do góry