Obowiązki i kompetencje stanowisk kierowniczych

Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu

 

Do obowiązków Kierownika Delegatury należy w szczególności:

 1. planowanie, organizowanie i kierowanie pracą delegatury;
 2. prowadzenie spraw i wydawanie na terenie swojego działania decyzji administracyjnych w zakresie wynikającym z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora;
 3. zapewnienie bieżącego wykonywania zadań Wojewódzkiego Inspektora w zakresie określonym w przepisach prawa i Regulaminie organizacyjnym;
 4. nadzorowanie terminowego i rzetelnego opracowywania wymaganych sprawozdań, zapewnienie współdziałania między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi delegatury i komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie wynikającym z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora;
 5. współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym w zakresie rozpatrywania petycji wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu;
 6. nadzór nad treścią informacji i materiałów przekazywanych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu oraz udostępnianych mediom;
 7. nadzór, kontakt i współpraca z mediami w zakresie miejscowej i rzeczowej właściwości spraw załatwianych na terenie działania delegatury;
 8. prowadzenie, na podstawie rocznych planów pracy, kontroli wewnętrznych
  w zakresie swojego działania;
 9. nadzór nad przekazywaniem dokumentów delegatury do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną;
 10. zapewnienie właściwego stanu technicznego obiektów delegatury i gotowości eksploatacyjnej ich wewnętrznych instalacji oraz bezpieczeństwa, czystości i porządku na terenie delegatury, odpowiadanie za zabezpieczenie obiektów delegatury przed dostępem osób niepowołanych, koordynowanie korzystania ze środków transportu przez pracowników delegatury oraz Pracowni Laboratorium, jeżeli Pracownia znajduje się na terenie delegatury, a także   zapewnienie warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy  i przepisami  przeciwpożarowymi.;
 11. zapewnienie przestrzegania w delegaturze przepisów dotyczących porządku oraz prowadzenie spraw organizacyjno-kadrowych (ewidencja czasu pracy, dyscyplina pracy, przestrzeganie tajemnicy służbowej) dotyczących personelu Wojewódzkiego Inspektoratu świadczącego pracę w miejscu lokalizacji delegatury;
 12.  bezpośredni nadzór nad pracą wszystkich pracowników delegatury, wnioskowanie
  do Wojewódzkiego Inspektora w sprawach zatrudniania, wynagradzania, awansowania, nagradzania, odznaczania lub karania pracowników delegatury oraz w sprawie zakresów obowiązków służbowych pracowników delegatury;
 13. ustalanie indywidualnych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych pracowników;
 14. terminowa realizacja zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności:
 • sporządzanie opisów stanowisk pracy,
 • dokonywanie ocen okresowych,
 • sporządzanie indywidualnych programów rozwoju zawodowego.

Kierownik Delegatury kieruje pracą delegatury przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych delegatury i ponosi pełną odpowiedzialność za jej działalność przed Wojewódzkim Inspektorem.

Data wytworzenia : 21.03.2007
Data publikacji : 21.03.2007
Data modyfikacji : 17.11.2015
Liczba wizyt: 2429
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Tomaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Tomaszewska Wydział Organizacyjno-Prawny
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Tomaszewska