Obowiązki i kompetencje stanowisk kierowniczych

Główny Księgowy

 1. Obowiązki i odpowiedzialność Głównego Księgowego regulują  przepisy o finansach publicznych oraz o rachunkowości.
 2. Główny Księgowy działa w zakresie spraw powierzonych mu przez Wojewódzkiego Inspektora i ponosi przed nim odpowiedzialność.
 3. Do obowiązków i uprawnień Głównego Księgowego należy w szczególności:
 • opracowywanie polityki rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Wydziału Budżetu i Finansów w celu terminowego i zgodnego z przepisami wykonywania zadań;
 • prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • analiza wykorzystania środków otrzymanych z budżetu lub środków pozabudżetowych będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  • wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
   z planem finansowym,
  • wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • opracowywanie rocznego projektu budżetu, w tym budżetu zadaniowego przy współpracy z komórkami organizacyjnymi i nadzór nad planową realizacją;
 • przedkładanie informacji Wojewódzkiemu Inspektorowi z realizacji budżetu, w tym budżetu zadaniowego;
 • nadzór nad prawidłowością załatwiania całości spraw bankowych Wojewódzkiego Inspektoratu jako jednostki budżetowej;
 • współpraca z Wydziałem Administracyjno-Technicznym w zakresie opracowywania harmonogramów dochodów i wydatków z budżetu i z rezerw celowych;
 • nadzór nad zabezpieczeniem w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) środków finansowych w celu terminowego regulowania zobowiązań Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych;
 • prowadzenie gospodarki finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 • przestrzeganie zasady odmawiania podpisu w przypadku nieprawidłowego dokumentu i nieudokumentowanej operacji gospodarczej niemającej pokrycia
  w budżecie lub planie finansowym;
 • nadzór nad prawidłowym sporządzaniem list płac oraz prawidłowością naliczania rocznych nagród;
 • nadzór nad sporządzaniem miesięcznych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym;
 • nadzór nad egzekucjami należności Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym także administracyjnych kar pieniężnych i nałożonych grzywien;
 • przeprowadzanie okresowych analiz kosztów funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu oraz przedkładanie Wojewódzkiemu Inspektorowi informacji w tym zakresie;
 • wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne prace niezbędne
  do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej;
 • zapewnienie ochrony danych osobowych przez podległe służby finansowo-księgowe;
 • udział w naradach roboczych z zakresu finansowo-księgowego Wojewódzkiego Inspektoratu poświęconych ocenie realizacji określonych zadań oraz ustalaniu metod działania;
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • bezpośredni nadzór nad pracą wszystkich pracowników Wydziału Budżetu i Finansów, wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora w sprawach zatrudniania, wynagradzania, awansowania, nagradzania, odznaczania i karania oraz w sprawie zakresów obowiązków służbowych podległych pracowników;
 • wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także
  z zakresu odpowiedzialności związanej z realizowanymi zadaniami.

4. Główny Księgowy jest  Naczelnikiem Wydziału Budżetu i Finansów i w zakresie swojego działania ponosi odpowiedzialność służbową przed Wojewódzkim Inspektorem.

 

Data wytworzenia : 21.03.2007
Data publikacji : 21.03.2007
Data modyfikacji : 20.11.2015
Liczba wizyt: 4133
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Tomaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Tomaszewska
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Tomaszewska