BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Obowiązki i kompetencje stanowisk kierowniczych

Główny Księgowy

1. Obowiązki i odpowiedzialność Głównego Księgowego regulują przepisy o finansach publicznych oraz o rachunkowości.

2. Główny Księgowy działa w zakresie spraw powierzonych mu przez Wojewódzkiego Inspektora i ponosi przed nim odpowiedzialność.

3. Do obowiązków i uprawnień Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) opracowywanie polityki rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu;

2) planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Wydziału Budżetu i Finansów w celu terminowego i zgodnego z przepisami wykonywania zadań;

3) prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu;

4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

5) analiza wykorzystania środków otrzymanych z budżetu lub środków pozabudżetowych będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu;

6) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

7) opracowywanie rocznego projektu budżetu, w tym budżetu zadaniowego przy współpracy z komórkami organizacyjnymi i nadzór nad planową realizacją;

8) przedkładanie informacji Wojewódzkiemu Inspektorowi z realizacji budżetu, w tym budżetu zadaniowego;

9) nadzór nad prawidłowością załatwiania całości spraw bankowych Wojewódzkiego Inspektoratu jako jednostki budżetowej;

10) współpraca z Wydziałem Administracyjno-Technicznym i Zamówień Publicznych w zakresie opracowywania harmonogramów dochodów i wydatków z budżetu i z rezerw celowych;

11) nadzór nad zabezpieczeniem w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) środków finansowych w celu terminowego regulowania zobowiązań Wojewódzkiego Inspektoratu;

12) sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych;

13) prowadzenie gospodarki finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem list płac oraz prawidłowością naliczania rocznych nagród;

15) nadzór nad sporządzaniem miesięcznych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędem skarbowym;

16) przeprowadzanie okresowych analiz kosztów funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu oraz przedkładanie Wojewódzkiemu Inspektorowi informacji w tym zakresie;

17) udział w naradach roboczych z zakresu finansowo-księgowego Wojewódzkiego Inspektoratu poświęconych ocenie realizacji określonych zadań oraz ustalaniu metod działania;

18) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu;

19) bezpośredni nadzór nad pracą pracowników Wydziału Budżetu i Finansów, wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora w sprawach zatrudniania, wynagradzania, awansowania, nagradzania, odznaczania i karania oraz w sprawie zakresów obowiązków służbowych podległych pracowników;

20) wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także z zakresu odpowiedzialności związanej z realizowanymi zadaniami.

4. Główny Księgowy kieruje pracą Wydziału Budżetu i Finansów i w zakresie swojego działania ponosi odpowiedzialność służbową przed Wojewódzkim Inspektorem.

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 21.03.2007
Data publikacji : 21.03.2007
Data modyfikacji : 16.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Kaczmarski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Kaczmarski OKiS
Osoba modyfikująca informację:
Marek Kaczmarski

Opcje strony

do góry