Obowiązki i kompetencje stanowisk kierowniczych

I Zastępca Wojewódzkiego Inspektora

I Zastępca Wojewódzkiego Inspektora

 

Do obowiązków i uprawnień I Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

 1. planowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy delegaturami i komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie przez siebie nadzorowanym;
 2. nadzorowanie prawidłowej i terminowej realizacji zadań;
 3. reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora w kontaktach z innymi urzędami,
  instytucjami i podmiotami w sprawach objętych zakresem działania i niezastrzeżonych dla Wojewódzkiego Inspektora;
 4. koordynowanie i nadzorowanie prac inspekcyjnych, zadań w zakresie monitoringu środowiska oraz laboratoryjnych;  
 5. nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących sporządzania komunikatów, raportów i opracowań tematycznych o stanie środowiska;
 6. nadzorowanie przygotowywania materiałów i realizacji zadań w zakresie spraw prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat, a związanych ze współpracą międzynarodową, w tym także - w ramach Unii Europejskiej;
 7. nadzorowanie opracowywania planu kontroli zakładów stwarzających zagrożenia   w zakresie poważnych awarii i nadzorowanie całokształtu działalności dotyczącej poważnych awarii;
 8. nadzór nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu oraz informacjami przekazywanymi mediom;
 9. wnioskowanie zmian do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych;
 10. wnioskowanie w sprawach zatrudniania, wynagradzania, awansowania, nagradzania, odznaczania i karania pracowników oraz dokonywanie okresowych ocen ich pracy w nadzorowanych bezpośrednio komórkach organizacyjnych;
 11. akceptowanie zakresów czynności pracowników podległych komórek organizacyjnych;
 12. zapewnianie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny pracy przez podległych pracowników;
 13. nadzorowanie prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem  wniosków o interwencje wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu.

 

Data wytworzenia : 21.03.2007
Data publikacji : 21.03.2007
Data modyfikacji : 17.11.2015
Liczba wizyt: 2759
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Sowa
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Sowa
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Tomaszewska