Obowiązki i kompetencje stanowisk kierowniczych

II Zastępca Wojewódzkiego Inspektora

II Zastępca Wojewódzkiego Inspektora

 

Do obowiązków i uprawnień II Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

 1. planowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy delegaturami i komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu, w zakresie przez siebie nadzorowanym;
 2. reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora wobec urzędów, instytucji i innych podmiotów w sprawach dotyczących zakresu swojego działania;
 3. wnioskowanie o zmianę zakresów działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w zakresie przez siebie nadzorowanym dla zapewnienia ich efektywnego działania;
 4. nadzorowanie i uczestniczenie w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu wynikającej z działania podległych sobie komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk;
 5. nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem Wojewódzkiego Inspektoratu;
 6. nadzór nad zapewnieniem najkorzystniejszych warunków zawierania umów między Wojewódzkim Inspektoratem a kontrahentami zewnętrznymi;
 7. nadzór nad prowadzeniem rejestru umów i zamówień;
 8. podejmowanie działań zapewniających:
 • prawidłowe ewidencjonowanie, prawidłową ochronę oraz prawidłowe zabezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • stałą sprawność środków transportowych Wojewódzkiego Inspektoratu,
 •  pełną gotowość eksploatacyjną budynków i wyposażenia Wojewódzkiego Inspektoratu

      9. koordynowanie działań zmierzających do uzyskania dodatkowych środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności Wojewódzkiego Inspektoratu;

    10. analizowanie i kontrolowanie zasadności zgłaszanych pilnych bieżących wydatków wydziałów, samodzielnych stanowisk pracy i delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu;

    11. nadzorowanie całokształtu spraw związanych ze sporządzaniem planów zamówień publicznych i z realizacją zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie;

    12. kontaktowanie się i współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w kwestiach wymagających takiej współpracy;

    13. nadzór nad prowadzeniem i koordynacją całokształtu spraw z zakresu bhp i ppoż. w Wojewódzkim Inspektoracie;

    14. nadzór nad archiwum zakładowym;

    15. zapewnienie bezpieczeństwa dokumentacji archiwizowanej oraz stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną;

    16. zapewnienie stałej aktualizacji dokumentacji w dziedzinie obronności na okres pokoju oraz podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa;

    17. nadzór nad organizacją obrony cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie;

    18. nadzorowanie tworzenia systemu informatycznego, sprawnej eksploatacji sieci informatycznych i sprzętu komputerowego na użytek poszczególnych komórek     organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;

    19. nadzór nad przestrzeganiem wymagań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemu informatycznego Wojewódzkiego Inspektoratu, ze szczególnym uwzględnieniem zawartych w systemie danych osobowych oraz informacji niejawnych;

     20. wnioskowanie w sprawach zatrudniania, wynagradzania, awansowania, nagradzania, odznaczania i karania pracowników oraz dokonywania okresowych ocen ich pracy w nadzorowanych bezpośrednio komórkach organizacyjnych;

    21. akceptowanie zakresów czynności pracowników podległych komórek organizacyjnych;

    22. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników mu podległych.

 

Data wytworzenia : 14.06.2012
Data publikacji : 15.06.2012
Data modyfikacji : 17.11.2015
Liczba wizyt: 1407
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Tomaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Tomaszewska OP
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Tomaszewska