Kierowanie pracą Wojewódzkiego Inspektoratu

Kierowanie pracą Wojewódzkiego Inspektoratu

Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy dwóch Zastępców Wojewódzkiego Inspektora, Głównego Księgowego, Kierowników Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu oraz kierowników pozostałych komórek organizacyjnych wchodzących w jego strukturę.

Wojewódzki Inspektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.

W czasie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora obowiązku sprawuje I Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, a w razie jego nieobecności II Zastępca Wojewódzkiego Inspektora.

 1. prowadzenie działalności na podstawie planów rocznych;
 2. reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. zapewnianie warunków w zakresie sprawnej organizacji pracy Wojewódzkiego Inspektoratu oraz jego praworządnego i efektywnego funkcjonowania;
 4. ponoszenie odpowiedzialności za całość gospodarki finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu;
 5. nadzorowanie przygotowywania projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu;
 6. realizowanie budżetu w oparciu o przepisy dotyczące jednostek budżetowych;
 7. realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą i  zarządzaniem ryzykiem;
 8. nadzorowanie realizacji spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu;
 9. zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych;
 10. wydawanie aktów prawa wewnętrznego w zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu;
 11. zarządzanie kontroli wewnętrznych w Wojewódzkim Inspektoracie;
 12. wykonywanie uprawnień i obowiązków zwierzchnika służbowego pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu;
 13. reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektoratu na zewnątrz;
 14. dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizowanie polityki personalnej poprzez:
 • podejmowanie decyzji dotyczących zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania i stosowania sankcji dyscyplinarnych wobec pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • ustalanie liczby pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych, ustanawianie kierowników tych komórek, tworzenie lub likwidowanie stanowisk zastępców kierowników oraz dokonywanie zmian kadrowych w zależności od zakresu aktualnie realizowanych zadań,
 • zatwierdzanie zakresów czynności pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.

Sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora pozostają  w gestii Zastępców Wojewódzkiego Inspektora i kierowników komórek organizacyjnych.

 

Data wytworzenia : 21.03.2007
Data publikacji : 21.03.2007
Data modyfikacji : 08.12.2015
Liczba wizyt: 6627
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Tomaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Tomaszewska
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Tomaszewska