Wydział Monitoringu Środowiska

Wydział Monitoringu Środowiska

Do zadań Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie należą:

  1. wykonywanie zadań wynikających z Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, określonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz innych zadań określonych w odrębnych ustawach;

  2. opracowywanie wojewódzkich programów Państwowego Monitoringu Środowiska w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska oraz nadzór nad ich realizacją;

  3. gromadzenie wyników pomiarów i ocen stanu środowiska;

  4. analizowanie gromadzonych danych, sporządzanie okresowych ocen i prognoz stanu środowiska w województwie;

  5. przygotowywanie informacji określających aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze;

  6. sporządzanie komunikatów, raportów i opracowań tematycznych przeznaczonych do wykorzystania przez administrację rządową i samorządową, a także do informowania społeczeństwa o stanie środowiska;

  7. udostępnianie na żądanie informacji o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Wydziału;

  8. prowadzenie biblioteki czasopism fachowych i biblioteki monitoringu środowiska.


     

Monitoring środowiska w województwie mazowieckim jest
dofinansowywany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl

Data wytworzenia : 08.09.2008
Data publikacji : 08.09.2008
Liczba wizyt: 5371
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator