Laboratorium WIOŚ

Dane podstawowe

 

Wykaz laboratoriów WIOŚ posiadających certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego

Lokalizacja laboratorium
Kierownik
Numer certyfikatu i data ważności
Badany obszar
WIOŚ - Warszawa

Alicja Mucha

tel. 022-651-06-85

kom. 604-562-437

fax. 022-651-06-60 w. 3156

Nr AB 322
ważny do dnia 07.12.2015 r.

wody i ścieki
gazy odlotowe
gleby
osady i odpady
pobieranie próbek
hałas

promieniowanie elektromagnetyczne

 Zakres badań i pomiarów wykonywanych w Laboratorium WIOŚ Warszawa 

 

LABORATORIUM W WARSZAWIE

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Pracownia wykonująca badania/pomiary

woda i ścieki

indeks nadmanganianowy

metoda miareczkowa

PN-EN ISO 8467:2001

WA

ChZTCr

metoda miareczkowa

PB-050 wydanie 1 z dnia 07.12.2009 PN-ISO 6060:2006

WA

BZT5

metoda bez rozcieńczania próbki

PN-EN 1899-2:2002

WA

BZT5

metoda rozcieńczania próbki

PN-EN 1899-1:2002

WA

stężenie siarczanów

metoda wagowa

PN-ISO 9280:2002

WA

stężenie chlorków

metoda miareczkowa

PB-054 wydanie 1 z dnia 07.12.2009

WA

stężenieazotu amonowego

metoda spektrofotometryczna

PB-051 wydanie 1 z dnia 07.12.2009

WA

stężenieazotu amonowego

metoda miareczkowa

PB-052 wydanie 1 z dnia 07.12.2009

WA

stężenieazotu azotynowego

metoda spektrofotometryczna

PN-EN 26777:1999

WA

stężenieazotu azotanowego

 metoda spektrofotometryczna

PN-82/C-04576.08

WA

stężenieazotu ogólnego Kjeldahlametoda miareczkowa

PN-EN 25663:2001

WA

stężenie azotu ogólnego

metoda obliczeniowa

PB-049 wydanie 1 z dnia 07.12.2009

WA

stężenie substancji rozpuszczonych metoda wagowa

PB-048 wydanie 1 z dnia 07.12.2009

WA

zawartość zawiesiny ogólnej  metoda wagowa

PN-EN 872:2007+Ap1

WA

stężeniedetergentów anionowych metoda analizy przepływowej z detekcją spektrofotometryczną

PB-008 wydanie 4 z dnia 20.10.2004

WA

stężeniechromu ogólnego

metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GFAAS)

PN-EN 1233:2000,

PN-EN 15587-2:2005

WA

stężeniefosforu ogólnego

metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 6878: 2006

WA

stężeniekadmu

metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GFAAS)

PN-EN ISO 5961:2001,

PN-EN ISO 15587-2:2005

WA

stężenie: ołowiu, manganu, miedzi, niklu i żelaza ogólnego

metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GFAAS)

PN-EN ISO 15586:2005,

PN-EN ISO 15587-2:2005

WA

stężenie rtęci

metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

PB-026 wydanie 3 z dnia 14.11.2000

WA

stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym

metoda wagowa

PN-86/C-04573.01

WA

stężenie ogólnego  węgla organicznego

metoda spektrometrii w podczerwieni

PN-EN 1484:1999

WA

barwa

metoda wizualna

PN-EN ISO 7887:2002

WA

stężenie węglowodorów ropopochodnych

metoda chromatografii gazowej

PN-EN ISO 9377-2:2003

WA

zapach N

metoda organoleptyczna

IR-PAN-072 wydanie 3 z dnia 18.10.2004 w oparciu o normę PN-72/C-04557

WA

stężenie AOX N

metoda kulometryczna

PN-EN ISO 9562:2007

WA

stężenie:

glinu N,

arsenu N,

kobaltu N,

baru N,

boru N,

manganu N,

selenu N,

srebra N,

cynku N,

żelaza N,

berylu N,

talu N,

tytanu N,

molibdenu N,

antymon N,

cyny N,

kobaltu N,

metoda spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

PN-EN ISO 17294-2:2006

PN-EN ISO 11885:2009

WA

stężenie chromu+3 N,

chrom+6 N

metodaabsorpcyjnej spektrometrii atomowej (GFAAS)

PN-87/C-04570.09

WA

stężenie fenoli N

metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 6439:1994

WA

stężenie cyjanków wolnych i związanych N

metoda spektrofotometryczna

PN-80/C-04603.01

WA

woda

zawartość chlorofilu „a”

metoda spektrofotometryczna

PN-86/C-05560.02

WA

NPL bakterii  grupy coli i E. coli w 100 ml

test Colilert 18

PB-011 wydanie 2 z 30.11.2009

WA

stężeniefosforanów

metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 6878:2006

WA

stężenie chlorków

metoda miareczkowa

PN-ISO 9297:1994

WA

stężenie chlorków,

fluorków,

azotynów,

azotanów,

ortofosforanów,

siarczanów

metoda chromatografii jonowej (IC)

PN-EN ISO 10304-1:2009

WA

mętność N

metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 7027 : 2003

WA

zasadowość N

metoda miareczkowa

PN-EN ISO 9963-2 : 2001

WA

twardość ogólna N

metoda obliczeniowa

IR-PAN-152wydanie 1 z dnia 30.04.2007

WA

Dichlorometan N,

1,2-dichloroetan  N,

Trichlorometan N,

Trichloroetylen N,

Heksachlorobutadien (HCBD)N,

Tetrachloroetylen N

metoda chromatografii gazowej z detekcją ECD (GC-ECD)

PN-EN ISO 10301 : 2002

WA

Heksachlorobenzen (HCB) N,

Heksachlorocykloheksan (HCH) N,

Pentachlorobenzen N,

Trichlorobenzeny (TCB)N

metoda chromatografii gazowej z detekcją ECD (GC-ECD)

PN-EN ISO 6468 : 2002

WA

biomasa fitoplanktonu rzecznego N metoda hydrobiologiczna

Metodyka GIOŚ do oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na podstawie fitoplanktonu 2007 rok

WA

makrofitowy

Indeks Rzeczny (MIR) N

metoda hydrobiologiczna

Metodyka GIOŚ opracowanie podstaw metodycznych dla monitoringu biologicznego wód powierzchniowych z zakresie makrofitów 2007 rok

WA

skład taksonomiczny makrozoobentosu w rzekach Nmetoda hydrobiologiczna

Metodyka GIOŚ poboru próbek siedliskowych zespołów fauny dennej oraz standardowych procedur laboratoryjnych dla celów monitoringu rzek 2007 rok

WA

analiza fitobentosu - indeks okrzemkowy N

metoda hydrobiologiczna

Metodyka GIOŚ oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek i jezior oraz potencjału ekol. Sztucznych i silnie zmienionych wód płynących Polski na podstawie badań fitobentosu 2010 rok

WA

osady ściekowe

zawartość jaj pasożytów jelitowych ludzi i zwierząt – wskaźnik ATT  metoda mikroskopowa

PB-044 wydanie 1 z dnia 07.12.2009

WA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gleby, osady, odpady

 

zawartość cynku,

kadmu,

ołowiu,

miedzi,

niklu,

chromu

metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

PN-ISO 11466:2002;

PN-ISO 11047:2001

 

WA

pH

metoda elektrochemiczna

PN-ISO 10390:1997

WA

zawartość: glinu N,

arsenu N, kobaltu N,

baru N,boru N

metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

PN-EN ISO 11885:2001;

IR-PAN-150 wydanie 1 z dnia 19.04.2002

WA

% zawartości wody N

metoda wagowa

PN-75/C-04616.01; PN-ISO 11465:1999

WA

zawartość substancji organicznych i mineralnych N

metoda wagowa

PN-75/C-04616.01

WA

przygotowanie wyciągu wodnego N metoda wymywania

PN-Z-15009:1997

WA

zawartość oleju mineralnego N  metoda chromatografii gazowej

(GC-FID)

PN-EN 14039 :2008

WA

ciężkie oleje opałowe i olej żeglugowy

zawartość siarki N

metoda rentgenowskiej spektrometrii fluoroscencyjnej z dyspersją energii

PN-EN ISO 8754 : 2007

WA

 

 

osad czynny

indeks osadu czynnego N

metoda obliczeniowa

PN-75/C-04616.03

WA

opadalność osadu N

metoda wizualna

PN-72/C-04559.03

WA

analiza mikroskopowa osadu N  metoda mikroskopowa

Metodyka badań mikroskopowych osadu czynnego – IKŚ Warszawa 80

WA

 

 

 

 

pola elektromagnetyczne – środowiska ogólne

 

natężenie pola elektrycznego E i natężenie pola magnetycznego H

zakres częstotliwości 1MHz-40GHz pomiar bezpośredni

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 Dz. U nr 192  poz. 1883 w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów z wył. pkt. 29-31 zał. Nr 2

WA

natężenie pola elektrycznego E i natężenie pola magnetycznego H

o częstotliwości 50Hz

pomiar bezpośredni

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.11.2007 Dz. U nr 221  poz. 1645 w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z wył. pkt. 2/1e, 2/4  i 3 zał. Nr 3

WA

ścieki

pobieranie próbek

PN-ISO 5667-10:1997

WA

 

 

wody

pobieranie próbek

PN-ISO 5667-6:2003

WA

tlen rozpuszczony

metoda elektrochemiczna

PN-EN 25814:1999

WA

Przewodność

metoda elektrochemiczna

PN-EN 27888:1999

WA

wody podziemne

pobieranie próbekN

PN-ISO 5667-18:2004

PN-ISO 5667-11:2004

WA

gleby

pobieranie próbek

PB-067 wydanie 1 z dnia 07.12.2009

WA

 

woda i ścieki

temperatura

pomiar bezpośredni

PB-084 wydanie 1 z dnia 17.11.2005

WA

pH

metoda elektrochemiczna

PN-90/C-04540.01

WA

osady ściekowe

pobieranie próbekN

PN-EN ISO 5667-13 :2004

WA

ciekłe przetwory naftowe

pobieranie próbekN

PN-EN ISO 3170 :2006

WA

pyły zawieszone

 

masa pyłu zawieszonego N

metoda wagowa

PN-EN 12341 : 2006

WA

stężenie :

ołowiu N,

niklu N,

kadmu N  

metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GFAAS)

PN-EN 14902 :2006

 

WA

obiekty i instalacje przemysłowe

równoważny poziom dźwięku A  metoda pomiaru ciągłego w czasie odniesienia T i

metoda próbkowania

Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008r Dz.U nr 206 poz.1291

WA

 

ciągi komunikacyjne

równoważny poziom dźwięku A  metoda pojedyńczych zdarzeń akustycznych,

metoda próbkowania i

metoda pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie 

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.10.2007r Dz.U nr 192 poz.1392

WA

 

 

lotniska i otoczenie lotnisk

ekspozycyjny poziom dźwięku A,

równoważny poziom dźwięku A  metoda pomiarów okresowych, metoda pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.10.2007r Dz.U nr 192 poz.1392

WA

maszyny i urządzenia

równoważny poziom dźwięku A,

skorygowany poziom mocy akustycznej A, LWA

metoda techniczna,

metoda orientacyjna

PN-EN ISO 3746:1999

PN-EN ISO 3744:1999

 

WA

wody powierzchniowe – rzeki i strumienie

pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i biologicznych

PN – ISO 5667-6:2003

PN-EN ISO 5667-3:2005

WA GPTIPP z siedzibą w Płocku

wody powierzchniowe – jeziora

pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i biologicznych

PN – ISO 5667-4:2003

PN-EN ISO 5667-3:2005

WA GPTIPP z siedzibą w Płocku

wody podziemne

pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych   

PN – ISO 5667-11:2004

PN – ISO 5667-18:2004

PN-EN ISO 5667-3:2005

WA GPTIPP z siedzibą w Płocku

ścieki

pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych  

PN – ISO 5667-10:1997

PN-EN ISO 5667-3:2005

WA GPTIPP z siedzibą w Płocku

osady ściekowe

pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i biologicznych

PN-EN ISO 5667-13:2004

WA GPTIPP z siedzibą w Płocku

osady denne

pobieranie próbek osadów dennych do badań fizykochemicznych i biologicznych

PN – ISO 5667-15:2004

 

WA GPTIPP z siedzibą w Płocku

gleba

pobieranie próbek gleby do badań fizykochemicznych i biologicznych

PB-091 wydanie 1 z dnia 01.03.2011

WA GPTIPP z siedzibą w Płocku

 

 

hałas przemysłowy

równoważny poziom dźwięku

 

PN-N-01341:2000;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008 r.

W sprawie wymagań w zakresie

prowadzenia pomiarów wielkości

emisji oraz ilości pobieranej wody.

Dz.U 2008r nr 206 poz.1291.

WA GPTIPP z siedzibą w Płocku

 

 

hałas komunikacyjny

 

równoważny poziom dźwięku A 

minimalny poziom dźwięku A       maksymalny poziom dźwięku A   

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 02.10.2007r.

W sprawie wymagań w zakresie

prowadzenia pomiarów poziomów w

środowisku substancji lub energii

przez zarządzającego drogą linią

kolejową, linią tramwajową,

lotniskiem, portem.

Dz.U. 2007r nr 192 poz.1392

WA GPTIPP z siedzibą w Płocku

 

wody

tlen rozpuszczony

metoda elektrochemiczna

PN-EN 25814:1999

WA GPTIPP z siedzibą w Płocku

przewodność

metoda elektrochemiczna

PN-EN 27888:1999

WA GPTIPP z siedzibą w Płocku

 

woda i ścieki

temperatura

pomiar bezpośredni

PB-084 wydanie 1 z dnia 17.11.2005

WA GPTIPP z siedzibą w Płocku

pH

metoda elektrochemiczna

PN-90/C-04540.01

WA GPTIPP z siedzibą w Płocku

 

gazy odlotowe - emisja

 

oznaczanie niskich stężeń masowych ogólnego gazowego węgla organicznego (LZO)

metoda ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnejN

PN-EN 12619:2002

WA GPTIPP z siedzibą w Płocku

wody          powierzchniowe

podziemne, ścieki

barwa N

PN-74/C-04558

CI

odczyn pH

metoda elektrometryczna

 

PB-04 wyd.4 z dn. 09.10.2000

w oparciu o:

PN-90/C-04540/01

PN-91/C-04540/04

CI

przewodność elektrolityczna

metoda elektrometryczna

 

PB-05 wyd.3 z dn. 09.10.2000

w oparciu o:

PN-EN 27888:1999

CI

wody

powierzchniowe

ścieki

BZT5, BZT7

metoda elektrochemiczna

PN-EN 1899-1:2002

PN-EN 1899-2:2002

CI

wody powierzchniowe

podziemne

ścieki

ChZT-Mn

metoda miareczkowa

PB-10 wyd. 4 z dn. 20.07.2007 w oparciu o:

PN-85/C-04578/02

 

CI

ChZT-Cr

metoda miareczkowa

PB-09 wydanie 3 z dnia 09.10.2000r. w oparciu o

PN-74/C-04578/03

CI

wody powierzchniowe

ścieki

tlen rozpuszczony automatycznymi miernikami

 

PB-08 wyd.5 z dn. 20.07.2006

w oparciu o:

PN-EN 25814:1999

CI

wody

tlen rozpuszczony

metoda z czujnikiem elektrochemicznym

PB-08 wyd.5 z dn. 20.07.2006

w oparciu o:

PN-77/C-04545.08

PN-EN 25814:1999

CI

wody powierzchniowe

ścieki

zawiesiny

metoda wagowa

PN-EN 872:2007+Ap1:2007

CI

chlorki

metoda miareczkowa

PB 12 wyd.3 z dn. 20.07.2007 w oparciu o PN-75/C-04617/02

PN-ISO 9297:1994

CI

wody powierzchniowe

podziemne

ścieki

siarczany 

metoda wagowa

PN-ISO 9280:2002

CI

oznaczanie zasadowości ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny

PN-EN ISO 9963-1:2001

CI

azot amonowy

metoda spektrometrii UV-VIS

 

PN-C-04576-4:1994

PN-ISO 7150-1:2002

 

CI

azot amonowy (NNH4)

metoda destylacyjna z miareczkowaniem

 

PN-ISO 5664:2002

CI

azot azotynowy

metoda absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej

PN-EN 26777:1999

CI

azot azotanowy

metoda spektrometrii

UV-VIS

PN-82/C-04576.08

 

CI

azot ogólny

metoda Kjeldahla

PB 19 wyd.5 z dn. 20.07.2007  w oparciu o PN-73/C-04576/12

Metodyka GIOŚ-011.94-W.2

CI

azot ogólny

(z wyliczeń)

PB –52 wyd.4 z dn. 04.06.2007

Oparta na PN-73/C-04576/14

CI

ortofosforany

metoda spektrometrii UV-VIS

PN-EN ISO 6878:2006

CI

fosfor ogólny

metoda spektrometrii UV-VIS

PN-EN ISO 6878:2006

CI

substancje rozpuszczone

metoda wagowa

PB-07 wyd.3 z dn. 21.03.2007  w oparciu o normę: PN-78/C-04541

 

CI

detergenty N

PN-85/C-4550/02

CI

substancje ekstrahujące się eterem naftowym N

PN-86/C-04573/01

CI

Chrom+6, chrom+3  N

PN-87/C-04570/09

PN-EN 1233

CI

metale metodą ASA z atomizacją w płomieniu:

sód

potas

wapń

magnez

cynk

miedź

kadm 

ołów 

nikiel

mangan

żelazo

PB-01 wyd.3 z dn. 09.10.2000

PB-02 wyd.3 z dn. 09.10.2000

w oparciu o:

PN-ISO 9964-1:1997

PN-ISO 9964-2:1997

PN-ISO 7980:2002

PN-ISO 7980:2002

PN-ISO 8288:2002

PN-ISO 8288:2002

PN-ISO 8288:2002

PN-ISO 8288:2002

PN-ISO 8288:2002

PN-92/C-04570/01

PN-92/C-04570/01

CI

osady

gleba

metale metodą ASA z atomizacją w płomieniu:

sód

potas

wapń

magnez

cynk

miedź

kadm

ołów

nikiel

mangan

żelazo

chrom

PB-51 wyd.4 z dn. 09.10.2000

w oparciu o:

PN-ISO 9964-1:1997

PN-ISO 9964-2:1997

PN-ISO 7980:2002

PN-ISO 7980:2002

PN-ISO 11047:2001

- “ -

- “ -

- “ -

- “ -

- “ -

- “ -

- “ -

CI

wody powierzchniowe

podziemne

ścieki

metale metodą ASA z atomizacją w piecu grafitowym:

Cr

Cu

Ni

Cd

Pb

PB-63 wyd. 1 z dn. 01.08.2001

PN-EN 1233:2000

PN-EN ISO 15586:2005

PN-EN ISO 15586:2005

PN-EN ISO 5961:2001

PN-EN ISO 15586:2005

CI

osady ściekowe

rtęć w próbkach osadów ściekowych

 metoda zimnych par ASA Hg

PB–69 wyd.1 z dn. 22.11.2006  w oparciu o PN–EN 1483:2000 

CI

wody powierzchniowe

podziemne

pestycydy:

γ-HCH

DDT

DDD

DDE

metoksychlor

metoda chromatografii gazowej (GC-ECD)

PB-37  wyd.4 z dn. 09.11.2000

w oparciu o:

Zarządzenie nr 9 GIOŚ z dnia 5 kwietnia 1993r.

CI

wody powierzchniowe

podziemne

gleba

substancje ropopochodne

/suma węglowodorów C 8 – C24/

metoda chromatografii gazowej
(GC-FID)

PB-38 wyd.2 z dn. 05.07.2000

w oparciu o:

PN-C-04643:1994

CI

woda

oznaczanie indeksu oleju mineralnego

metoda chromatografii gazowej

PN-EN ISO 9377-2:2003

CI

woda

ścieki

oznaczanie ogólnego węgla organicznego (OWO) przy użyciu analizatora TOCCSN

PN-EN 1484:1999

CI

wody powierzchniowe

podziemne

 

benzo/a/piren N

Zarządzenie nr 7 GIOŚ z dn. 05.04.1993

CI

 

 

osady ściekowe

Sucha masa, substancje org.i mineralne N

PN-75/C-04616/01

CI

 

azot og. Kjeldahla N

PN-75/C-04576/170

CI

 

fosfor ogólny N

PN-C-04537/14

CI

odpady przemysłowe

wyciąg wodny odpadów N

Rozp. Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 1997r.

CI

wody powierzchniowe

podziemne

węglowodory aromatyczne N

PN-C-04643:1994

PN-85-C-04577

CI

ścieki

azot azotanowy N

Metoda 8039 OMC ENVAG

CI

imisja

 

pył zawieszony N

Instr. eksploatacji

CI

dwutlenek azotu N

Biuletyn Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Woj. Katowickiego. Zeszyt nr 3 /24

CI

dwutlenek siarki N

PN-76/Z-04104/01

CI

wody powierzchniowe

podziemne

ścieki

NPL bakterii coli typu kałowego metoda fermentacyjna probówkowa

PB – 29 wyd.5 z dn. 25.04.2005 w oparciu o : PN-75/C-04615/05 pkt 8a

PN-77/C-04615/07 bez pkt 8c

CI

 

 

 

wody powierzchniowe

chlorofil a

metoda spektrometrii UV-VIS

PB-30 wyd.3 z dn. 09.10.2000

w oparciu o:

PN-86/C-05560.02

CI

makrobezkręgowce bentosowe metoda mikroskopu stereoskopowego

Indeks biotyczny B MWP-PL i indeks bioróżnorodności

metoda obliczeniową

„Wytyczne do oceny stanu rzek na podstawie makrobezkręgowców oraz pobierania prób makrobezkręgowców w jeziorach” dr A.Kownacki, dr H.Soszka Warszawa,2004r.

CI

osady ściekowe

jaja pasożytów jelitowych ludzi i zwierząt: Ascaris sp.,

Trichuris sp., Toxocara sp.

metoda mikroskopowa

PB-68 wyd.2 z dn. 20.01.2005

CI

wody powierzchniowe

ścieki

saprobowość N

„Tymczasowa instr. prowadzenia badań biol. w monitor. jakości powierzch. wód płynących”. IMiGW Wrocław

CI

wody powierzchniowe

makrofity N

Metodyka Akademii Rolniczej w Poznaniu

CI

fitoplankton N

Metodyka GIOŚ , kwiecień 2007

CI

fitobentos okrzemkowy N

Metodyka GIOŚ , kwiecień 2007

CI

osad czynny

analiza mikroskopowa osadu N

Metodyka badań mikroskopowych osadu czynnego. IKŚ W-wa

CI

wody powierzchniowe

sucha masa sestonu N

Wytyczne monitoringu podstawowego jezior. PIOŚ Wa-wa

PN-72/C-04559.02

CI

powietrze atmosferyczne

bakterie N

PN-75/C-04615/00

PN-89/Z-04111/01

PN-89/Z-04008/08

PN-89/Z04111/02

PN-81/C-04615/27

CI

osad czynny

indeks osadu N

PN-75/C-04616/03

PN-72/C-04559/02

CI

 

wody

powierzchniowe

pobieranie próbek wód powierzchniowych

do badań fizykochemicznych

i biologicznych

PB-42 wyd.4 z dn. 21.02.2005

w oparciu o:

PN-74/C-04620/02

PN-EN 25667-2:1999

PN-EN 5667-3:2005

PN-EN 5667-6:2003

CI

wody podziemne

pobór próbek wód podziemnych

do badań fizykochemicznych

i bakteriologicznych

PB-43 wyd.4 z dn. 21.02.2005

w oparciu o:

PN-EN 25667-2:1999

PN-ISO 5667-11:2004

CI

ścieki

osad czynny

pobór próbek ścieków, osadu czynnego

do badań fizykochemicznych

i bakteriologicznych

PB-44 wyd.4 z dn. 21.02.2005

w oparciu o:

PN-75/C-04620/13

PN-ISO 5667-10:1997

CI

gleby

pobór gleb N

PN-R-04031

CI

 

 

 

powietrze

pobór powietrza

do oznaczania SO2

/imisja/ N

PN-90/Z-04015/11

CI

pobór powietrza do

oznaczania NO2

/imisja/  N

Biuletyn Służby Sanitarno-epidemiologicznej Woj. Katowickiego

CI

pomiar warunków

meteorologicznych N

PN-ISO 8756

CI

otoczenie stacjonarnych urządzeń technicznych i obiektów budowlanych

- równoważny poziom dźwięku A

- maksymalny poziom dźwięku A

- minimalny poziom dźwięku A

PB-49 wyd. 5 z dn. 04.09.2009r. w oparciu o:

PN-ISO 1996-1:1999

PN-ISO 1996-2:1999

PN-ISO 1996-3:1999

PN-N-01341:2000

CI

otoczenie dróg komunikacji samochodowej i kolejowych

- równoważny poziom dźwięku A

- maksymalny poziom dźwięku A

- minimalny poziom dźwięku A

- szczytowy poziom dźwięku

PB-64 wyd.3 z dn. 04.09.2009r. w oparciu o:

PN-ISO 1996-1:1999

PN-ISO 1996-2:1999

PN-ISO  1996-3:1999

CI

powietrze atmosferyczne

pobieranie próbek powietrza do badań mikrobiologicznych N

PN-89/Z04008/08

CI

wody

 powierzchniowe

 podziemne

 ścieki

temperatura przy użyciu termometru

PB-28 wyd.4 z dn. 09.10.2000

w oparciu o:

PN-77/C-04584

CI

gazy odlotowe*E

pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu

stężenie pyłu

strumień masy pyłu

 

 stężenie:

CO

NO

NO w przeliczeniu na NO2

SO2

CO2

O2

strumień masy SO2, NOx i CO

PN-Z-04030-7

PB-40 wyd.5 z dn. 01.09.2010

 

 

 

PN-Z-04030-7

PB-40 wyd.5 z dn. 01.09.2010

PB-39 wyd.5 z dn. 01.09.2010

CI

wody

powierzchniowe

pobieranie próbek wód powierzchniowych

PB-42 wyd.4 z dn. 21.02.2005

 

CI GPTiPP z siedzibą w Ostrołęce

wody podziemne

pobieranie próbek wód

podziemnych

PB-43 wyd.4 z dn. 21.02.2005

 

CI GPTiPP z siedzibą w Ostrołęce

ścieki

 

pobór próbek ścieków

PB-44 wyd.4 z dn. 21.02.2005

 

CI GPTiPP z siedzibą w Ostrołęce

wody

powierzchniowe

podziemne

ścieki

odczyn pH

metoda elektrometryczna

PN-90/C-04540/01

 

CI GPTiPP z siedzibą w Ostrołęce

temperatura

 

PB-28 wyd.4 z dn. 09.10.2000

w oparciu o:

PN-77/C-04584

CI GPTiPP z siedzibą w Ostrołęce

woda

przewodność  elektrolityczna

metoda elektrometryczna

PN-EN 27888:1999

CI GPTiPP z siedzibą w Ostrołęce

tlen

metoda elektrochemiczna

PB-08 wyd.5 z dn. 20.07.2006

 

CI GPTiPP z siedzibą w Ostrołęce

 

 

hałas przemysłowy

równoważny poziom dźwięku A

 

PB-32/P wyd.2 z dn. 22.04.2010;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008 r.

W sprawie wymagań w zakresie

prowadzenia pomiarów wielkości

emisji oraz ilości pobieranej wody.

Dz.U 2008r nr 206 poz.1291.

CI GPTiPP z siedzibą w Ostrołęce

 

 

hałas komunikacyjny

 

równoważny poziom dźwięku A

PB-33/P wyd.2 z dn. 22.04.2010;

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 02.10.2007r.

W sprawie wymagań w zakresie

prowadzenia pomiarów poziomów w

środowisku substancji lub energii

przez zarządzającego drogą linią

kolejową, linią tramwajową,

lotniskiem, portem.

Dz.U. 2007r nr 192 poz.1392 Zał. Nr 2

CI GPTiPP z siedzibą w Ostrołęce

gazy odlotowe *E

pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu

stężenie pyłu

strumień masy pyłu

 stężenie:

CO

NO

SO2

CO2

O2

strumień masy SO2, NOx i CO

PN-Z-04030-7

PB-40 wyd.5 z dn. 01.09.2010

 

 

 

PN-Z-04030-7

PB-40 wyd.5 z dn. 01.09.2010

PB-39 wyd.5 z dn. 01.09.2010

CI GPTiPP z siedzibą w Ostrołęce

woda, ścieki

Stężenie azotu amonowego

i amoniaku

Metoda spektrofotometryczna

PB-09

wydanie 3, maj 2002 r.

RA

Stężenie azotu azotanowego

i azotanów

Metoda spektrofotometryczna

PB-10

wydanie 3, maj 2002 r.

RA

Stężenie azotu azotynowego

i azotynów

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 26777:1999

RA

Stężenie azotu ogólnego Kjeldahla

metoda spektrofotometryczna

PB-27

wydanie 1, 26.06.2009 r.

RA

Stężenie azotu ogólnego

Metoda obliczeniowa

PB-28

wydanie 1, 04.08.2009 r.

RA

Chlorki

Metoda miareczkowa

PN-ISO 9297:1994

RA

ChZT-Cr

metoda miareczkowa

PB-05

wydanie 4, 03,08.2009 r.

RA

ChZT-Cr

Metoda miareczkowa

PN-ISO 6060:2006

RA

Indeks nadmanganianowy

Metoda miareczkowa

PN-EN ISO 8467:2001

RA

Stężenie fosforanów rozpuszczonych

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 6878:2006/Ap1:2010 i

Ap2/2010 p.4

RA

Stężenie fosforu ogólnego

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 6878:2006/Ap1:2010 i

Ap2/2010 p.4 p.7, p.8

RA

Substancje rozpuszczone

Metoda wagowa

PB-08

wydanie 3, maj 2002 r.

RA

Zawiesiny

Metoda wagowa

PN-EN 872:2007/Ap1:2007

RA

Stężenie żelaza

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 6332:2001

RA

Stężenie siarczanów

Metoda wagowa

PN-ISO 9280:2002

RA

Zasadowość ogólna

Metoda miareczkowa

PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004

RA

Stężenie chromu ogólnego

Metoda spektrofotometryczna

PN-77/C-04604.02

RA

Stężenie chromu ogólnego

Metoda absorpcyjnej spektrometrii

atomowej z elektrotermiczną

atomizacją ETAAS

PN-EN ISO 15586:2005

RA

Stężenie chromu Cr+6

metoda spektrofotometryczna

PN-77/C-04604.08

RA

BZT5

metodą bez rozcieńczeń

metodą rozcieńczeń,

pomiar tlenu

metoda elektrochemiczną

PN-EN 1899-2:2002 p. 7.2.2

PN-EN 1899-1:2002 p. 8.4.2

RA

Stężenie detergentów anionowych

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 903:2002

RA

woda

Twardość ogólna

Metoda miareczkowa

PN-ISO 6059:1999

RA

woda, ścieki, gleba

Stężenie: ołowiu, miedzi, cynku,

kadmu, niklu, manganu

Metoda FAAS - płomień

PB-19

wydanie 4, 14.07.2009 r.

RA

woda, gleba

Stężenie wapnia, magnezu

Metoda AAS - płomień

PB-21

wydanie 4, 14.07.2009 r.

RA

Stężenie sodu, potasu

Metoda FAAS - płomień

PB-20

wydanie 3, 28.09.2005 r.

RA

woda, ścieki

 

Stężenie miedzi, kadmu, ołowiu, niklu

Metoda - absorpcyjna spektrometria

atomowa z elektrotermiczną

atomizacją ETAAS

PB 11

wydanie 2, 30.09.2005 r.

RA

Amoniak niejonowy

Metoda obliczeniowa N

PN-73/C-04576.05

RA

Barwa N

Metoda wizualna

PN-EN ISO 26777:1999

RA

Zapach N

Metoda organoleptyczna

PN-72/C-04557

RA

Zawiesiny mineralne, lotne N

Metoda wagowa

PN-72/C-04559.02

RA

Zawiesiny łatwo opadające N

 

PN-72/C-04559.03

RA

Substancje rozpuszczone mineralne, substancje rozpuszczone lotne N

Metoda wagowa

PN-78/C-04541

RA

Detergenty niejonowe

Metoda spektrofotometryczna N

PN-74/C-04550.04

RA

Przeźroczystość N

PN-79/C-04583.03

RA

Mętność N

Metoda spektrofotometryczna

8237 HACH

RA

Chlor ogólny, całkowity chlor pozostały N

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 7393-2: 1997

RA

Kwasowość  N

PN-90/C-04540.03

RA

Krzemionka  N

Metoda HACH 8186 (0-1,6 mg/l)

Metoda HACH 8186 (0-100 mg/l)

 

RA

Fluorki   N

Metoda nr 8029 HACH

RA

Fenole lotne ( indeks fenolowy) N

PN-ISO 6439:1994

RA

Cyjanki wolne i związane N

Metoda nr 8027 HACH

RA

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym N

PN-86/C-04573/01

RA

Chrom Cr +3  N

PN-77/C-04604.08

RA

Węglowodory alifatyczne C6-C14  N

PN-c-04643:1994

RA

woda

Skład taksonomiczny makrozoobentosu w rzekach  N

Metodyka GIOŚ poboru próbek siedliskowych zespołów fauny dennej oraz standardowych procedur laboratoryjnych dla celów monitoringu rzek 2007 rok

RA

Fitoplankton, biomasa N

Metodyka poboru i analizy fitoplanktonu GIOŚ 2007

RA

Fitobentos N

Zasady poboru i opracowania prób fitobentosu okrzemkowego z rzek i jezior. Przewodnik metodyczny IMGW Wrocław

RA

Makrofity, makrofitowy indeks rzeczny N

Opracowanie podstaw metodycznych dla monitoringu buiologicznego wód powierzchniowych w zakresie makrolitów.

Warszawa listopad 2006

RA

Seston N

Tymczasowa instrukcja prowadzenia badań biologicznych w monitoringu jakości powierzchniowych wód płynących.

RA

gleba, osady odpady

Analiza mikroskopowa osadu N

Metodyka badań mikroskopowych osadu czynnego –IKŚ Warszawa 1985

RA

Analiza mikroskopowa błony biologicznej N

Hydrobiologia techniczna PWN Warszawa 1979

RA

% zawartości wody (uwodnienie) N

PN-EN 12880:2004

RA

Benzyna suma

(węglowodory C6-C14) N

PN-C-04643:1994

 

gleba

Odczyn pH N

PN-ISO 10390:1970

RA

osad

Odczyn pH N

PN-EN 12176:2004

RA

gleba

Azot amonowy  N

Metody analizy i oceny właściwości  gleb i roślin IOŚ Warszawa 1991

RA

osad

Azot amonowy N

Referencyjkne metody badań osadów IOŚ Warszawa 2003

RA

gleba, osady odpady

Azot Kjeldahla N

Referencyjkne metody badań osadów IOŚ Warszawa 2003

RA

Fosfor ogólny N

PN-EN 1189:2000 pkt 6,7

RA

osady

Bakterie grupy coli N

Badanie składu i właściwości osadów ściekowych R i J Korol

PIOŚ 1992

RA

Gęstość osadu N

 

RA

BZT5 N

 

RA

ChZT-Mn N

 

RA

ChZT-Cr N

 

RA

gleba, osady odpady

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym N

Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin IOŚ

Warszawa 1991

RA

Węglowodory aromatyczne BTEX N

PB-22 Wydanie 2 z dnia 16.07.2007r

RA

Detergenty anionowe N

Badanie składu i właściwości osadów ściekowych R i J Korol

PIOŚ 1992

RA

gleba

Sucha masa N

PN-ISO 11465:1999

RA

osady

Oznaczanie straty przy prażeniu suchej masy osadu N

PN-EN 12879:2004

RA

gleba, osady odpady

Indeks oleju

(substancje ropopochodne) N

PN-ISO 16703:2009

RA

odpady

 

Test wymywalności N

PN-Z-15009: maj 1997

RA

Chlorki N

PN-ISO 9297:1994

RA

Fluorki N

Metoda 8029 HACH

RA

Rozpuszczony węgiel organiczny

PN-EN 1484:1999

RA

gleba, osady odpady

Siarczany N

PN-ISO 9280:2002

RA

odpady

 

Stałe związki rozpuszczone N

PN-78/C-04541

RA

Zawartość substancji organicznej N

Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin IOŚ

Warszawa 1991

RA

gazy odlotowe

 

Stężenie węglowodorów

aromatycznych BTEX

Benzen

Toluen

Etylobenzen

o-ksylen

(m+p)- ksylen

Metoda - chromatografia gazowa GC

PB-22

wydanie 2, 16.07.2007 r.

RA

Styren

PN-86-Z-04152.02 p.10

RA

Octan etylu N

PN-89/C-04023.02

RA

Octan butylu N

PN-89/C-04023.02

RA

Fenol N

PN-86-Z-04159/02 p.9

RA

Formaldehyd N

PN-90/Z-04045.10 p.11

RA

Benzo(a)piren N

PN-EN 15549:2008

RA

Benzen N

PB-22 wydanie 2 z dnia 16.07.2007

 

Gaz składowiskowy N

Instrukcja obsługi analizatora gazów typ GA 94

RA

imisja

 

Bakteriologia powietrza N

PN-89/Z-04111.02

RA

Azbest N

PN-88/Z-04202.02

RA

woda

Ogólny węgiel organiczny

Metoda spektrometrii w podczerwieni

IR

PN-EN 1484:1999

RA

materiał sorpcyjny

Zawartość benzo(a)pirenu

Metoda wysokosprawnej

chromatografii cieczowej HPLC

PN-EN 15549:2008

RA

woda, ścieki, gleba

Stężenie wielopierścieniowych

węglowodorów aromatycznych:

Naftalen

Fenantren

Antracen

Fluoranten

Benzo(a)antracen

Chryzen

Benzo(a)fluoranten

Benzo(b)fluoranten

Benzo(k)fluoranten

Benzo(a)piren

Dibenzo(ah)antracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)piren

Suma WWA obejmująca wybrane z w/w węglowodorów

Metoda wysokosprawnej

chromatografii cieczowej HPLC

PB-15

wydanie 1, 16.07.2007 r.

RA

woda, ścieki

 

Stężenie węglowodorów

aromatycznych: benzenu, toluenu,

etylobenzenu, ksylenów

Metoda chromatografii gazowej GC

PB-22

wydanie 2, 16.07.2007 r.

RA

Indeks oleju mineralnego (substancje

ropopochodne)

Metoda chromatografii gazowej GC

PN-EN ISO 9377-2:2003

RA

 

osady

Stężenie niklu, cynku, miedzi, kadmu,

ołowiu

Metoda FAAS - płomień

PB-19

wydanie 4, 14.07.2009 r.

RA

Stężenie wapnia, magnezu

Metoda FAAS - płomień

PB-21

wydanie 4, 14.07.2009 r.

RA

Stężenie kadmu, ołowiu, niklu,

chromu

Metoda absorpcyjnej spektrometrii

atomowej z elektrotermiczną

atomizacją ETAAS

PN-EN ISO 15586:2005

RA

woda, ścieki

NPL bakterii grupy coli typu kałowego

Metoda fermentacyjno probówkowa

PN-77/C-04615.07 z wył. p. 8.c.d

PN-75/C-04615.05 z wył. p.8 c

RA

Liczba bakterii grupy coli (NPL)

Metoda – Colilert

PB-26

wydanie 1, 26.02.2009 r.

RA

Liczba bakterii Escherichia coli (NPL)

Metoda – Colilert

PB-26

wydanie 1, 26.02.2009 r.

RA

Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 22°c

Pn-en ISO 6222:2004

RA

woda

Chlorofil a

Metoda spektrofotometryczna

PN-86/C-05560.02

RA

osady, ścieki

Liczba żywych jaj pasożytów

jelitowych

Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp.

PB-04

wydanie 1 z dnia 29.06.2007 r.

RA

wody podziemne

Pobieranie próbek do badań

fizykochemicznych i bakteriologicznych

PN-ISO 5667-11:2004

PN-ISO 5667-18:2004

RA

wody powierzchniowe

Pobieranie próbek do badań

fizykochemicznych i biologicznych

PN-ISO 5667-6:2003

PN-ISO 5667-4:2003

RA

ścieki

Pobieranie próbek do badań

fizykochemicznych i bakteriologicznych

PN ISO 5667-10:1997

RA

osady ściekowe

Pobieranie próbek do badań

fizykochemicznych i biologicznych

PN-EN ISO 5667-13:2004

RA

gazy odlotowe – emisja ze źródeł

stacjonarnych (E)

Pobieranie próbek do oznaczenia

stężenia pyłu

Stężenie pyłu

Metoda grawimetryczna

Emisja pyłu

PN-Z-04030-7:1994

RA

Stężenie SO2

Stężenie NOx

Stężenie CO

Stężenie O2

Stężenie CO2 

Metoda elektrochemiczna

Emisja: SO2, CO, NOx

PB-23 wydanie 4 z dnia 17.09.2010 r.

RA

Stężenie SO2

Stężenie NOx

Stężenie CO

Stężenie CO2

Metoda absorpcji w podczerwieni

Emisja: SO2, CO, NOx

Stężenie O2

Metoda elektrochemiczna

PB-25 wydanie 2 z dnia 17.09.2010 r.

RA

Pobieranie próbek do oznaczania

węglowodorów aromatycznych BTEX

Metoda aspiracyjna

PB-23 wydanie 4 z dnia 17.09.2010 r.

RA

hałas w środowisku pochodzący od

instalacji lub urządzeń

Równoważny poziom dźwięku ”A”

Metoda pomiaru ciągłego w czasie

odniesienia T

Metoda próbkowania

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 4 listopada 2008 r.

Dz.U.Nr 206, poz. 1291

Załącznik nr 6

RA

hałas komunikacyjny

Równoważny poziom dźwięku ”A” N

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 2 października 2007 r.

Dz.U.Nr 192, poz. 1392

Załącznik nr 2

RA

woda, ścieki

pH

Metoda elektrometryczna

PN-90/C-04540.01

RA

Temperatura

Metoda pomiaru bezpośredniego

PB-24

wydanie 1 z dnia 21.08.2007 r.

RA

woda

Przewodność elektrolityczna właściwa

metoda elektrometryczna

PN-EN 27888:1999

RA

Tlen rozpuszczony

Metoda elektrochemiczna

PN-EN 25814:1999

RA

gleba

Pobieranie próbek gleby N

IO.OO.18 Pobieranie próbek gleby do badań fizykochemicznych

RA

opady

Pobieranie próbek odpadów N

Pobieranie próbek środowiskowych do analizy,  Wydawnictwo PWN Warszawa 1995

RA

ciekłe przetwory naftowe

Pobieranie ciekłych przetworów naftowych N

PN-EN ISO 3170:2006

RA

gazy odlotowe

Pobieranie próbek (emisja) do oznaczania węglowodorów aromatycznych N

PB-23 wydanie 3 z dnia 30.09.2005 (metoda aspiracyjna)

RA

Pobieranie próbek gazów odlotowych (emisja) o parametrach zbliżonych do powietrza N

PN-Z-04008-4:1999

RA

Pobór próbek do oznaczeń metali

Pb, Cd, Cu, Cr, Mn, Ni, Fe

PN-Z-04254:1997

RA

WA – Pracownia w Warszawie

CI – Pracownia w Ciechanowie

RA – Pracownia w Radomiu

 

N- badania i pomiary nieakredytowane

 

Laboratorium stanowi  integralną część Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie .                        W jego skład wchodzą :

 • Pracownia w Ciechanowie,
 • Pracownia w Warszawie
 • Pracownia w Radomiu

Ponadto w Płocku i Ostrołęce zlokalizowane są  Grupy  Pomiarów Terenowych i Pobierania Próbek.

 Laboratorium realizuje  ustawowe zadania polegające na prowadzeniu badań stanu środowiska, pomiarów kontrolnych jednostek organizacyjnych oraz na potrzeby wynikające z nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Prowadzi szeroki zakres badań wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleb, odpadów, osadów, imisji i emisji do powietrza, hałasu oraz PEM. Laboratorium pracuje w trzech zakresach badawczych:

 • analityka w zakresie zanieczyszczeń fizykochemicznych wszystkich komponentów środowiska,
 • badania mikrobiologiczne wód, gleb, powietrza, ścieków i osadów, badania hydrobiologiczne wód powierzchniowych i osadów czynnych,
 • badania i pomiary terenowe w szerokim zakresie pomiarów jakości powietrza i gazów odlotowych.

W grupie tej wykonuje się także pomiary hałasu i PEM oraz dokonuje poboru wszelkiego rodzaju próbek do badań laboratoryjnych.

Laboratorium  legitymuje  się certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego wydanym  przez Polskie Centrum Akredytacji.

Poszczególne Pracownie poza swoim podstawowym zakresem specjalizują się w specyficznych metodach badawczych. Ze względu na rozległy obszar województwa mazowieckiego podstawowe badania, w tym także oznaczenia metodami spektrofotometrii absorpcji atomowej i chromatografii gazowej wszystkich komponentów, wykonywane są w każdej Pracowni i obejmują obszar objęty nadzorem delegatur.

Laboratorium  prowadzi badania i pomiary w oparciu o polskie i międzynarodowe normy, zarządzenia GIOŚ, noty aplikacyjne producentów aparatury bądź własne sprawdzone i udokumentowane metodyki .

Laboratorium  systematycznie uczestniczy w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości, uzyskując bardzo dobre wyniki, co jest potwierdzeniem kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia personelu.

Zatrudniony personel jest wysoko kwalifikowany, legitymujący się w dużej mierze wyższym wykształceniem oraz długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Wszystkie badania i pomiary prowadzone są przy użyciu nowoczesnej aparatury i sprzętu pomiarowego. Potencjał aparaturowy obejmuje:

 • chromatografy gazowe, cieczowe i jonowe
 • chromatograf gazowy z detekcją masową
 • spektrofotometry UV-VIS
 • spektrofotometry absorpcji atomowej z piecami grafitowymi
 • spektrofotometr masowy ICP-OEC, ICP-MS
 • mikroskopy odwrócone firmy Nikon
 • analizatory węgla organicznego
 • aparaty do oznaczania BZT
 • aparaty do oznaczania ChZT
 • aparaty do oznaczania azotu Kjeldahla
 • analizatory spalin
 • pyłomierze przemysłowe
 • mobilne systemy pomiaru zanieczyszczeń powietrza
 • aparaty do oznaczania ekstraktu eterowego
 • analizator rtęci AMA 254
 • ramanowski analizator chemiczny
 • analizator siarki w olejach
 • spektrometr  fluoroscencyjny

Zakres badań wykonywanych w laboratorium zawarty jest w zakładce Zakres badań i pomiarów

Data wytworzenia : 25.09.2008
Data publikacji : 25.09.2008
Data modyfikacji : 15.12.2011
Liczba wizyt: 8798
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Mucha
Osoba udostępniająca informację:
Administrator WIOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Alicja Mucha