Działalność

Przedmiot działalności i kompetencje

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (w tym również Delegatur) należy w szczególności:

1) kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie:
 • przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
 • przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,
 • przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
 • eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • przestrzegania przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
 • przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o których mowa w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową, oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,
 • przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
 • przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • przestrzegania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach,
2) prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności:
 • opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska,
 • koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
 • gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego monitoringu środowiska, w tym prowadzenie baz danych systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet",
 • przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu środowiska,
 • opracowywanie raportów o stanie środowiska,
 • udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska;

3) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;

4) przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków;

5) wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu   Zanieczyszczeń;

6) wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

7) udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

8) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy;

9) wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;

10) wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy o odpadach wydobywczych;

11) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska;

12) wykonywanie zadań z zakresu przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, w tym rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady wymienionych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska  w zakresie zagrożeń dla środowiska;

13) weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w przepisach ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji;

14) wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii występujących w środowisku;

15) prowadzenie badań referencyjnych i porównawczych;

16) prowadzenie interkalibracyjnych porównań międzylaboratoryjnych;

17) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;

18) kontrola gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

19) wykonywanie innych zadań, określonych w odrębnych przepisach.

Data wytworzenia : 26.03.2007
Data publikacji : 26.03.2007
Data modyfikacji : 27.03.2013
Liczba wizyt: 7847
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Tomaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Tomaszewska OP
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Tomaszewska