Nabór do pracy

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko:Specjalista ds. informatyki


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 13779 z dnia 02 sierpnia 2017 r.

OFERTY DO 14 sierpnia 2017

WYMIAR ETATU 0,25

STANOWISKA 1

DODATKOWE

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

specjalista

do spraw: informatyki

Delegatura WIOŚ w Mińsku Mazowieckim

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Mińsk Mazowiecki

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Delegatura w Mińsku Mazowieckim

Pl. Kilińskiego 10

05-300 Mińsk Mazowiecki

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Bartycka 110A

00-716 Warszawa

WARUNKI PRACY

Wysiłek fizyczny związany z relokacją sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i podłączonych do nich urządzeń peryferyjnych, modernizacją sieci komputerowych.

Kontakt z firmami zewnętrznymi.

Praca biurowa przy monitorze ekranowym. Praca pod presją czasu. Kontakty z pracownikami w innych działach. Konieczność poruszania się po terenie Delegatury.

Siedziba inspektoratu nie jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety). Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

 

ZAKRES ZADAŃ

wykonuje czynności lokalnego administratora domeny w MS Windows Server 2008 w części dotyczącej użytkowników delegatury, w ramach przydzielonych uprawnień, oraz administruje i wykonuje obsługę techniczną sieci LAN/WAN, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego WIOŚ w obrębie delegatury

administruje i wykonuje obsługę techniczną sprzętu komputerowego na stanowiskach pracy w celu zapewnienia zdolności realizacji zadań wspomaganych informatycznie przez pracowników delegatury

diagnozuje uszkodzenia i awarie urządzeń teleinformatycznych, podejmuje działania mające na celu ich usunięcie

pełni funkcję lokalnego Administratora Systemów Informatycznych (ASI) delegatury, odpowiadającego za wdrożenie i stosowanie bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie obejmującym techniczne zabezpieczenia systemów informatycznych przed atakami wirusów komputerowych, atakami sieciowymi, zagrożeniami ze strony użytkowników komputerów itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa, sprawności działania i rozwoju systemu teleinformatycznego WIOŚ w obrębie delegatury

archiwizuje istotne dane gromadzone na sprzęcie komputerowym na stanowiskach pracy w celu zapewnienia ich dostępności i gotowości do użycia w przypadku utraty danych źródłowych

określa, bilansuje i uzgadnia z Kierownikiem Delegatury potrzeby delegatury w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania delegatury w zakresie dotyczącym wykorzystywania systemu teleinformatycznego WIOŚ w obrębie delegatury (przekazuje dane do Naczelnika Wydziału Informatyki)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie o profilu informatyka, elektronika, telekomunikacja, automatyka lub pokrewne

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w zakresie administrowania stacjami roboczymi/usługami sieciowymi oraz ograniczonego administrowania domeną w MS Windows Server 2008

wiedza techniczna z zakresu informatyki, elektroniki i elektrotechniki, w tym dobra znajomość urządzeń komputerowych, oraz zagadnień pracy w sieciach komputerowych

umiejętność instalowania i konfigurowania stacji roboczych i drukarek, oraz ich urządzeń peryferyjnych, w tym także w środowisku domenowym MS Windows Server 2008

dobra znajomość oprogramowania biurowego klasy MS Office

umiejętność diagnostyki, oraz eliminowania wadliwości działania sprzętu komputerowego i oprogramowania

komunikatywność oraz umiejętność precyzyjnego formułowania myśli i ich poprawnego wyrażania na piśmie w poprawnej polszczyźnie

znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzania Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasady etyki korpusu służby cywilnej

język angielski komunikatywny

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe techniczne

uprawnienia SEP do 1 kV

umiejętność administrowania domeną w MS Windows Server 2008

odporność na stres i samodzielność

umiejętność pracy pod presją czasu

dobra organizacja pracy

umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia SEP do 1 kV

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 14 sierpnia 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Mińsku Mazowieckim
Pl. Kilińskiego 10
05-300 Mińsk Mazowiecki

z dopiskiem oferta pracy nr 13779

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Procedura naboru składa się z kilku etapów.

I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.

II etap- test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.

Test wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.

Listy kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów procedury naboru publikowane są na stronie internetowej BIP WIOŚ oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, przynajmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem kolejnego etapu wraz z informacją o terminie przeprowadzania testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku gdy II i III etap naboru odbywa się tego samego dnia, listy osób zakwalifikowanych do III etapu nie zamieszcza się.

Wymagane dokumenty ( CV - życiorys, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane.

Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach procedury naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (25) 758-30-40.

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,

spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Nr ogłoszenia13779
Data publikacji02.08.2017
StatusZAKOŃCZONE
Lista kandydatów
Wyniki naboru ikonka

Data publikacji : 02.08.2017
Data modyfikacji : 23.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Żuk
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Żuk