Nabór do pracy

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko:Specjalista


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 11606 z dnia 02 czerwca 2017 r.

OFERTY DO 12 czerwca 2017

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA 1

DODATKOWE

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFIAAABSCAIAAABIThTMAAAF2ElEQVR4nO2cvVPiThjHr/cvgMbWY6B0fKFBG0IhJTjSXoI16NXJjJZAcXeFzlnheDNqZSw8G0Vn0AIKbryb8SrkxBYS/4C9YnFd8kaSfUn83W/nW6GzySdP9tlnn30278A/2d4FfQPBNObYnbv7q5v2dm1XKitCvjg1PWspIV+Uysp2bffqpt25u2d9V6yw1e+XUlmJJpbsOJ0VTSxJZUX9fsno9ihjE9Jy46eGvX+kvk9madGa9T6ZPTm7oHW3FLAbzZbDoKUrIV9sNFsBY/MENsATuj2f2ANNl8oKf2BcUlkZaDo/7M7d/XymECwz1Hym0O31eWA3mi2Kjppc0cSSj9HuDbt+qAbOaan6ocoKO/DB7CyprNDHDsRje1Ve3KCJHXI7+7D5ZOzQjmc7uRnnE7A7d/eBY/jQxGDGCbvb64dqrnKvaGLJeT63xR5oekhiEn+azxQcYjhbbLEkB37rhNqUK96wu70+xcsvZAoLAb04dq+6NTYtU6+KG8OXN22o6aviBmdssSS7xW40W1QuKeTXzZ0L+XXO5JZe3QKbVkB2fds2d66eX3LGFvLFydi0TD01Pfvw+GS+3vVtmzP21PSseYlmxKYYe6vnFnk//ta2NPgYNt2YLCRjG8owwsewN+UK3Yutihua/gw71/Rn/p4cyTCHj2GzCMuQYwtkVCPNZwrW2HRDFKT949MwYE+Nhy6v2J++HrC42HZtNyTYn74eWGAzWngg7M7PgNew6ZxkxB5oOqOLIWwAQLDYU9OzaE02wqYYpYQZG8UtI2x2mSN89g4cG20ejrC3qjscsLdru3aKsdwtRdqq7oxhUw9UYsksJLGM1cyNT/SGgpYRdjon0exdqQw1HZKEChs5c/rY9SMVJ1nAwqMfv35f37YtxSf9YsSm1S/ut7dru/BHziZ1Fn1sw/uMFh7mB/Gfwu7+GeUVNP0ZNyzCvrppOThzqE2FsnN1wp4T1gi7+6hUEd5HpWq+kvvGbjKj79I6P0fr+B+/fhv+ZJldcmj7x6ecsHMfyiTdxZJZdNNF0/bol71vdg4cF/50GBk896E8hk0YpeFveDSx7K8TQzzHAtsYpRFio3nr4fGJpB+Uihlquu/H5wH75OyCpDtaKRTc4Aa/SEXGpQjhwhPlhslTKGiEd/8QvTiWMi48AQCReMp3dxRTKEWsCsPsHUkUiadQz6/YJNt9VFwaiuqQwenmofBtwFdskkyD8wTmRtHEMniZt/DAHkV7UkkmTLPjBcqv2ITpNEITQVQ4b0UTy2hTAcazMOwlND5e3DC2PUAStOAm8uqEY8ks3AYfvjx6vDe8+V7DoUDFApswVY4MPtR09+vnaGIZBbYIDB81qD08Pvl2cniS3IhNuDGyihUBouyKJ2Z8/kOxAPyd0KsbqjmMG72E5RuGl/Pz3oGDY5dK8hAbbw+PT/g/Q4PvH5+SJyfMpRxGbPKdMNxK0Oz1I1UqyelcMZbMpnPFdK74ee8ALc4Rs3lc0FqQmAt3LIo4yOt1il6KfQEA17dtFhG4namtsbu9PknEhgxlWbtiaCReyo0i8ZRlUZ51gRat3YKFTOHL3jdzmkHTn9XzS6bAUGjJ5Qp7oOnkBjc/AiG/LuTXuZXm2ZnaFhsw2+7mKcNc7QobvPGyU7v6w8nYA00nz6gGojlhzYFrAjZgM8hZy2FIu8UGAHTu7t8QeSSecnMO0tURmTd0XMTlgTC3B6LehGN3cN0+sQEA9UM1tG97JJ7ydPDP22HHcI7zmcUVr+eaPR9tDdusNies+TjO7PP8dkgiGeeYhD42AKB+qM4srgQFPLO44vUULx1sAMBA07eqO5xHeySesltXccLmDA+BfX+YgDI2bN1en+mAF0syFWDYKH9uZqDpJ2cXYkmmYvxIPCWW5JOzC4rAsDH8plKj2dqUKz7c3sziyqZcofJ9FbvG4wta3V6/0Ww1mq2t6s5WdUcsyemchCSWZPg7/B9/X9bw2v7/cNi/1P4CoDrGlQ5wAKMAAAAASUVORK5CYII=

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

specjalista

do spraw: administracyjno-technicznych

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Technicznych w Delegaturze

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Ostrołęka

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Delegatura w Ostrołęce

ul. Targowa 4

07-412 Ostrołęka

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Bartycka 110 A

00-716 Warszawa

WARUNKI PRACY

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Siedziba Delegatury nie jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety). Praca zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres.

ZAKRES ZADAŃ

Obsługa punktu kancelaryjnego, pełniącego równocześnie rolę sekretariatu w Delegaturze, w tym: obsługa systemu EZD, łączenie rozmów telefonicznych, przedkładanie dokumentów do podpisu Kierownikowi Delegatury.

Prowadzenie spraw z zakresu bhp i ppoż., w celu realizacji zadań związanych z wykonywaniem wewnętrznych przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Delegatury.

Nadzorowanie gospodarki środkami transportu w Delegaturze w celu utrzymania w gotowości taboru samochodowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej

umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), poczty elektronicznej, znajomość podstaw funkcjonowania Internetu, obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, skaner, drukarka)

znajomość struktury i zakresu działania WIOŚ w Warszawie

znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

znajomość przepisów BHP i ppoż.

znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasady etyki korpusu służby cywilnej

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe

Kurs BHP

prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

kopia prawa jazdy kat. B

kopia zaświadczenia potwierdzająca przeszkolenie w zakresie przepisów BHP

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 12 czerwca 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Ostrołęce
ul. Targowa 4
07-412 Ostrołęka

z dopiskiem: "Oferta pracy - 11606"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Procedura naboru składa się z kilku etapów.

I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.

II etap- test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.

Test wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.

Listy kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów procedury naboru publikowane są na stronie internetowej BIP WIOŚ oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, przynajmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem kolejnego etapu wraz z informacją o terminie przeprowadzania testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku gdy II i III etap naboru odbywa się tego samego dnia, listy osób zakwalifikowanych do III etapu nie zamieszcza się.

Wymagane dokumenty (CV - życiorys, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane.

Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach procedury naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (29) 760-03-21.

Legenda

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFIAAABSCAIAAABIThTMAAAF2ElEQVR4nO2cvVPiThjHr/cvgMbWY6B0fKFBG0IhJTjSXoI16NXJjJZAcXeFzlnheDNqZSw8G0Vn0AIKbryb8SrkxBYS/4C9YnFd8kaSfUn83W/nW6GzySdP9tlnn30278A/2d4FfQPBNObYnbv7q5v2dm1XKitCvjg1PWspIV+Uysp2bffqpt25u2d9V6yw1e+XUlmJJpbsOJ0VTSxJZUX9fsno9ihjE9Jy46eGvX+kvk9madGa9T6ZPTm7oHW3FLAbzZbDoKUrIV9sNFsBY/MENsATuj2f2ANNl8oKf2BcUlkZaDo/7M7d/XymECwz1Hym0O31eWA3mi2Kjppc0cSSj9HuDbt+qAbOaan6ocoKO/DB7CyprNDHDsRje1Ve3KCJHXI7+7D5ZOzQjmc7uRnnE7A7d/eBY/jQxGDGCbvb64dqrnKvaGLJeT63xR5oekhiEn+azxQcYjhbbLEkB37rhNqUK96wu70+xcsvZAoLAb04dq+6NTYtU6+KG8OXN22o6aviBmdssSS7xW40W1QuKeTXzZ0L+XXO5JZe3QKbVkB2fds2d66eX3LGFvLFydi0TD01Pfvw+GS+3vVtmzP21PSseYlmxKYYe6vnFnk//ta2NPgYNt2YLCRjG8owwsewN+UK3Yutihua/gw71/Rn/p4cyTCHj2GzCMuQYwtkVCPNZwrW2HRDFKT949MwYE+Nhy6v2J++HrC42HZtNyTYn74eWGAzWngg7M7PgNew6ZxkxB5oOqOLIWwAQLDYU9OzaE02wqYYpYQZG8UtI2x2mSN89g4cG20ejrC3qjscsLdru3aKsdwtRdqq7oxhUw9UYsksJLGM1cyNT/SGgpYRdjon0exdqQw1HZKEChs5c/rY9SMVJ1nAwqMfv35f37YtxSf9YsSm1S/ut7dru/BHziZ1Fn1sw/uMFh7mB/Gfwu7+GeUVNP0ZNyzCvrppOThzqE2FsnN1wp4T1gi7+6hUEd5HpWq+kvvGbjKj79I6P0fr+B+/fhv+ZJldcmj7x6ecsHMfyiTdxZJZdNNF0/bol71vdg4cF/50GBk896E8hk0YpeFveDSx7K8TQzzHAtsYpRFio3nr4fGJpB+Uihlquu/H5wH75OyCpDtaKRTc4Aa/SEXGpQjhwhPlhslTKGiEd/8QvTiWMi48AQCReMp3dxRTKEWsCsPsHUkUiadQz6/YJNt9VFwaiuqQwenmofBtwFdskkyD8wTmRtHEMniZt/DAHkV7UkkmTLPjBcqv2ITpNEITQVQ4b0UTy2hTAcazMOwlND5e3DC2PUAStOAm8uqEY8ks3AYfvjx6vDe8+V7DoUDFApswVY4MPtR09+vnaGIZBbYIDB81qD08Pvl2cniS3IhNuDGyihUBouyKJ2Z8/kOxAPyd0KsbqjmMG72E5RuGl/Pz3oGDY5dK8hAbbw+PT/g/Q4PvH5+SJyfMpRxGbPKdMNxK0Oz1I1UqyelcMZbMpnPFdK74ee8ALc4Rs3lc0FqQmAt3LIo4yOt1il6KfQEA17dtFhG4namtsbu9PknEhgxlWbtiaCReyo0i8ZRlUZ51gRat3YKFTOHL3jdzmkHTn9XzS6bAUGjJ5Qp7oOnkBjc/AiG/LuTXuZXm2ZnaFhsw2+7mKcNc7QobvPGyU7v6w8nYA00nz6gGojlhzYFrAjZgM8hZy2FIu8UGAHTu7t8QeSSecnMO0tURmTd0XMTlgTC3B6LehGN3cN0+sQEA9UM1tG97JJ7ydPDP22HHcI7zmcUVr+eaPR9tDdusNies+TjO7PP8dkgiGeeYhD42AKB+qM4srgQFPLO44vUULx1sAMBA07eqO5xHeySesltXccLmDA+BfX+YgDI2bN1en+mAF0syFWDYKH9uZqDpJ2cXYkmmYvxIPCWW5JOzC4rAsDH8plKj2dqUKz7c3sziyqZcofJ9FbvG4wta3V6/0Ww1mq2t6s5WdUcsyemchCSWZPg7/B9/X9bw2v7/cNi/1P4CoDrGlQ5wAKMAAAAASUVORK5CYII=

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,

spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Nr ogłoszenia11606
Data publikacji02.06.2017
StatusZAKOŃCZONE
Lista kandydatów
Wyniki naboru ikonka

Data publikacji : 02.06.2017
Data modyfikacji : 03.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Żuk
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Żuk