Nabór do pracy

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko:Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 11663 z dnia 03 czerwca 2017 r.

OFERTY DO 09 czerwca 2017

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA 1

DODATKOWE


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

specjalista

do spraw: wykonywania badań i pomiarów różnych komponentów środowiska

w Laboratorium WIOŚ w Warszawie Pracownia w Ciechanowie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Ciechanów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
ul. Strażacka 6
06-400 Ciechanów

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110A
00-716 Warszawa

WARUNKI PRACY

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Delegatura nie jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety). Praca w terenie, praca w trudnych warunkach szkodliwych ( na wysokości, narażenie na działanie odczynników chemicznych, kontakt z materiałami zakaźnymi, występującym w ściekach surowych, osadach ściekowych, odpadach, narażenie na ekstremalne warunki atmosferyczne w terenie). Częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego). Nietypowe godziny pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Samodzielne wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu emitowanego do środowiska zgodnie z aktualnymi normami lub zatwierdzonymi procedurami badawczymi.
 • Pobieranie próbek środowiskowych: wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza oraz wykonywanie pomiarów fizykochemicznych w terenie.
 • Samodzielne opracowywanie wyników pomiarów z wykorzystaniem narzędzi statystycznych oraz specjalistycznego oprogramowania.
 • Samodzielne uruchamianie i obsługa specjalistycznego wyposażenia pomiarowego i badawczego stosowanego do wykonywania pomiarów i badań.
 • Prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania w obszarze swego działania.
 • Wdrażanie nowych metod i technik badawczych oraz ich modyfikacja dla własnych potrzeb.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w laboratorium środowiskowym
 • prawo jazdy
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • umiejętność realizacji metod opisanych w PN i ISO
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w laboratorium środowiskowym
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09 czerwca 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  Delegatura w Ciechanowie
  ul. Strażacka 6
  06-400 Ciechanów
  Z dopiskiem: "Oferta pracy"

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Procedura naboru składa się z kilku etapów.

I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.

II etap- test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.

Test wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.

Listy kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów procedury naboru publikowane są na stronie internetowej BIP WIOŚ oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, przynajmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem kolejnego etapu wraz z informacją o terminie przeprowadzania testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku gdy II i III etap naboru odbywa się tego samego dnia, listy osób zakwalifikowanych do III etapu nie zamieszcza się.

Wymagane dokumenty ( CV - życiorys, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane.

Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach procedury naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (23) 672-59-55.

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nr ogłoszenia11663
Data publikacji03.06.2017
StatusZAKOŃCZONE
Lista kandydatów
Wyniki naboru ikonka

Data publikacji : 03.06.2017
Data modyfikacji : 20.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wioletta Solarz
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Solarz