Nabór do pracy

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko:Inspektor ochrony środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 13111 z dnia 14 lipca 2017 r.

OFERTY DO 24 lipca 2017

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA 1

DODATKOWE

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony środowiska

do spraw: monitoringu hałasu oraz pól elektromagnetycznych

w Wydziale Monitoringu Środowiska

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110 A
00-716 Warszawa


WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym mieszczącym się na terenie budynku.
Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( podjazd dla wózków inwalidzkich, winda, pomieszczenia higieniczno-sanitarne). Brak oznaczeń dla osób niewidomych.
Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

ZAKRES ZADAŃ

gromadzenie wyników pomiarów i badań środowiska uzyskanych w ramach monitoringu hałasu oraz pól elektromagnetycznych z terenu działania w celu terminowego przekazania kompletu wyników do GIOŚ

wykonywanie analiz zgromadzonych danych z monitoringu hałasu oraz pól elektromagnetycznych na własnym terenie w celu opracowania okresowych ocen stanu hałasu oraz pól elektromagnetycznych dla całego województwa

współpraca w zakresie prac prowadzonych w celu opracowania programu monitoringu hałasu oraz pól elektromagnetycznych w województwie mazowieckim

gromadzenie w specjalistycznej bazie danych dotyczących hałasu oraz pól elektromagnetycznych w celu umożliwienia opracowania oceny akustycznej dla danego obszaru, map akustycznych, gromadzenie informacji o źródłach hałasu i promieniowania elektromagnetycznego oraz informacji o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku itp.

współpraca przy opracowywaniu informacji tematycznych, raportów przeznaczonych do wykorzystania przez administrację rządową i samorządową oraz w celu informowania społeczeństwa o stanie środowiska

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: 3 miesiące w obszarze ochrony środowiska

umiejętność obsługi aplikacji MS Office

podstawowa znajomość ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo ochrony środowiska

znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz ws. zasad etyki korpusu służby cywilnej

umiejętność tworzenia opracowań i raportów

łatwość komunikacji

prawo jazdy kat. B

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne

znajomość systemu informacyjnego GIS

umiejętność wystąpień publicznych, udzielania wywiadów

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

kopia prawa jazdy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 24 lipca 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110 A
00-716 Warszawa

z dopiskiem: Oferta pracy - 13111

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Procedura naboru składa się z kilku etapów.

I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.

II etap- test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.

W przypadku gdy II i III etap naboru odbywa się tego samego dnia, listy osób zakwalifikowanych do III etapu nie zamieszcza się.

Test wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.

Listy kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów procedury naboru publikowane są na stronie internetowej BIP WIOŚ oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, przynajmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem kolejnego etapu wraz z informacją o terminie przeprowadzania testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty ( CV-życiorys, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane.

Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach procedury naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

 

Proponowane wynagrodzenie brutto ogółem: 2300,00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (22) 651-07-07.  

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,

spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Nr ogłoszenia13111
Data publikacji14.07.2017
StatusZAKOŃCZONE
Lista kandydatów
Wyniki naboru ikonka

Data publikacji : 14.07.2017
Data modyfikacji : 01.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Żuk
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Żuk