Kontrole zewnętrzne prowadzone w WIOŚ w WarszawieData rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

39
L.p. Data rozpoczęcia Data zakończenia Instytucja kontrolująca Przedmiot kontroli Więcej (PDF)
1 2019-02-18 2019-03-08 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Zawieranie umów cywilnoprawnych jako podstawy zatrudniania pracowników do wykonywania zadań jednostki oraz wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub zajęcie zarobkowe pracowników WIOŚ, a także przyjęte w powyższym zakresie rozwiązania organizacyjno-prawne Więcej
2 2019-06-04 2019-06-28 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Kontrola problemowa w przedmiocie wykorzystania środków finansowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację wydatków w rozdziale 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska w 2018 r. Więcej
3 2019-07-12 2019-09-13 Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska Postępowanie z odpadami komunalnymi po przetworzeniu w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP)
4 2019-11-13 2019-11-20 Archiwum Państwowe w Warszawie Kontrola w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie (oraz w Delegaturach: w Radomiu, w Płocku, w Mińsku Mazowieckim, w Ciechanowie i w Ostrołęce) do 2019 roku włącznie
5 2019-12-05 2019-12-05 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kontrola realizacji umów numer: 0001/18/MN/PJB z 07.03.2018 r. pn. "Monitoring środowiska w województwie mazowieckim w 2018 roku" oraz 0002/18/MN/PJB z 07.03.2018 r. pn. "Zakup dla laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej i sprzętu pomocniczego niezbędnego do realizacji zadań ustawowych".