Rejestry, wykazy i bazy danych

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska rejestr poważnych awarii prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi elektroniczne bazy danych oraz udostępnia wymienione w ustawie informacje wszystkim zainteresowanym.

Data wytworzenia 2007.03.23 12:00
Data publikacji 2007.03.23 12:00
Data modyfikacji 2015.04.14 10:03
Liczba wizyt: 6879
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lidia Bińkowska, Ewa Pacholska
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Administrator WIOŚ