Kierowanie pracą Wojewódzkiego Inspektoratu

Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy dwóch Zastępców Wojewódzkiego Inspektora, Głównego Księgowego, Kierowników Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu oraz kierowników pozostałych komórek organizacyjnych wchodzących w jego strukturę.

Wojewódzki Inspektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.

W czasie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora obowiązku sprawuje I Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, a w razie jego nieobecności II Zastępca Wojewódzkiego Inspektora.

 1. prowadzenie działalności na podstawie planów rocznych;
 2. reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. zapewnianie warunków w zakresie sprawnej organizacji pracy Wojewódzkiego Inspektoratu oraz jego praworządnego i efektywnego funkcjonowania;
 4. ponoszenie odpowiedzialności za całość gospodarki finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu;
 5. nadzorowanie przygotowywania projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu;
 6. realizowanie budżetu w oparciu o przepisy dotyczące jednostek budżetowych;
 7. realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą i  zarządzaniem ryzykiem;
 8. nadzorowanie realizacji spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu;
 9. zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych;
 10. wydawanie aktów prawa wewnętrznego w zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu;
 11. zarządzanie kontroli wewnętrznych w Wojewódzkim Inspektoracie;
 12. wykonywanie uprawnień i obowiązków zwierzchnika służbowego pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu;
 13. reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektoratu na zewnątrz;
 14. dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizowanie polityki personalnej poprzez:
 • podejmowanie decyzji dotyczących zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania i stosowania sankcji dyscyplinarnych wobec pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • ustalanie liczby pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych, ustanawianie kierowników tych komórek, tworzenie lub likwidowanie stanowisk zastępców kierowników oraz dokonywanie zmian kadrowych w zależności od zakresu aktualnie realizowanych zadań,
 • zatwierdzanie zakresów czynności pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.

Sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora pozostają  w gestii Zastępców Wojewódzkiego Inspektora i kierowników komórek organizacyjnych.

 

Data wytworzenia 2007.03.21 00:00
Data publikacji 2007.03.21 12:00
Data modyfikacji 2015.12.08 10:00
Liczba wizyt: 5308
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Tomaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Tomaszewska
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Tomaszewska